Om LOBAHållbarhet
Kontakt

HÅLLBARHET är viktigt för oss

Utmärkt! Certifikat, etiketter och databaser

Vad gäller hållbarhet är LOBA-lösningar det perfekta valet för alla dina arbetsmoment – både för nya byggprojekt och för renoveringar.

Chiara Brutti

Chef för marknadsföring och kommunikation | Hållbarhetsansvarig

T: +49 7156 357-135

chiara.brutti@loba.de

Riva ut och lägga nytt? Gamla renoverade golv av hög kvalitet är ofta det snyggaste alternativet. Dessutom: De berättar en historia och är ofta en mer ekonomisk och miljövänlig lösning.

Övertyga dina kunder att ge trägolvet en andra chans! Om det ändå skulle vara så att träbeläggningen är skadad eller hårt sliten räcker det ofta med mindre ingrepp. Detta sparar resurser och är miljövänligt, begränsar mängden avfall och ger mindre CO² än att byta ut golvet helt.

Alfred MelkaVDAv ansvar gentemot våra medmänniskor och miljön har vi under många år konsekvent fokuserat på att utveckla produkter som är vattenbaserade och som ger låga utsläpp. Vi är medvetna om den stora uppgiften som ligger framför oss inom detta område och tar oss an den fulla av energi!

Miljö- och kvalitetsledning – med certifieringar och märkningar!

På LOBA återspeglas hållbarheten särskilt i våra produkter och arbetsprocesser samt i våra företagsbyggnader. Vi kontrollerar och optimerar ständigt vårt agerande med hänsyn till kvalitets- och miljöaspekter.

Till exempel tillverkar vi våra lacker och oljor i Ditzingen och vi använder oss främst av råvaror från Tyskland eller Europa. Men det är inte bara så vi minskar på våra CO2-utsläpp – vi gör det även genom att till exempel använda 100 procent grön el och enbart använda elektriska gaffeltruckar.

LOBA har varit DEKRA-certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 riktlinjer sedan 2011.

Dessa certifikat anger att vår kvalitets- och miljöledning håller en hög nivå samt att vi arbetar för att fortlöpande förbättra våra prestationer i fråga om processer, produkt- och tjänstekvalitet och miljöskydd.

ISO 9001:2015 certifikat

ISO 14001:2015 certifikat

Hållbart och rättvist: våra leveransprocesser

För att säkerställa att våra leverantörer följer våra höga standarder åtar de sig att följa och främja våra värderingar och principer i enlighet med vår uppförandekod när det gäller miljö, sociala frågor och grundlagar.

Produkter med fokus på hållbarhet

Vi på LOBA agerar inte bara miljömedvetet och framåtblickande – vårt produktsortiment präglas också av hållbarhet. De många produktmärkningarna vittnar om vårt engagemang långt utanför nationella gränser.

EMICODE – en märkning för lägre utsläpp

Miljömärkningen EMICODE används för parkettlacker och installationsmaterial med mycket låga emissioner.

EMICODE-certifieringen är en av de icke-statliga märkningarna. Den delas ut av Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. (GEV). Den omfattar lösningsmedelsfria material och produkter.

GEV-EMICODE delas ut i tre kategorier: den exklusiva klassen EC1 PLUS betyder ”mycket låga utsläpp”, klass EC1 ”mycket låga utsläpp” och EC2 ”låga utsläpp”.

Produkter märkta med EMICODE kontrolleras regelbundet. Testerna utförs av kvalificerade laboratorier.

Du kan ta reda på vilka certifieringar våra produkter har fått med hjälp av filtreringsfunktionen på produktsidan.

Allt om EMICODE - Broschyr

EMICODE-tester – så här fungerar det!

www.emicode.com

Ü-märkning – hälsoskydd mot utsläpp

Vid läggning eller bearbetning av parkett- eller trägolv bekräftar Ü-märkningen ett särskilt skydd mot emissioner.

För byggmaterial som lacker eller oljor krävs ett allmänt byggnadstekniskt godkännande (Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung). Ü-märkningen, eller överensstämmelsemärkningen, bekräftar att byggmaterialet har ett sådant godkännande.

Ü-märkningen är en av de statliga märkningarna och är obligatorisk i Tyskland. Det eftertraktade Ü:et delas ut av det tyska institutet för byggteknik (DIBt). För detta krävs att företag avslöjar sina sammansättningar och även kan bevisa att deras produkter uppfyller utsläppsgränsvärdena.

Som en del av det inledande testet kommer representanter för ett testcenter till företaget och ser till att de nödvändiga kraven uppfylls. Ytterligare marknadskontroller är dock att vänta. Ibland och beroende på produkt måste tester eller certifiering upprepas.

www.dibt.de/en

VOC-förordningen i Frankrike – fransk indikator för utsläpp

Medan Ü-märkningen i Tyskland bekräftar att det finns hälsoskydd mot utsläpp från byggprodukter, ger VOC-förordningen motsvarande information i Frankrike.

I Frankrike ska ingredienser och emissionsegenskaper för permanent installerade byggprodukter som lacker eller oljor märkas enligt VOC – det är ett statligt krav.

I likhet med tyska elektriska apparater är byggmaterial klassat som A+, A, B och C i VOC-förordningen. A+ är den bästa nivån, C den sämsta.

Klassificeringen är en självdeklaration som kontrolleras slumpmässigt.

Du kan använda filtreringsfunktionen för att ta reda på vilken VOC-nivå olika LOBA-produkter har på produktsidan.

M1-klass – skandinavisk indikator för utsläpp och lukter

M1 ger information om innehållet i byggmaterial och deras utsläpp och lukter.

Den skandinaviska märkningen fungerar på liknande sätt som ”Blaue Engel” i Tyskland. Fast installerade beläggnings- och byggprodukter samt möbler utvärderas. Märkningen är frivillig, men allmänt vedertagen.

M1-kriterierna kontrolleras vid registrering och därefter görs enstaka stickprov. Databasen är fritt tillgänglig för kunder.

Du kan använda filtreringsfunktionen för att ta reda på vilka LOBA-produkter som har M1-märkningen på produktsidan.

Green Singapore – en av de strängaste miljömärkningarna

Singapore Green Label utmärker särskilt miljövänliga produkter.

Det anses vara det etablerade miljömärkningssystemet i Asien. Flera produkter i 28 länder har certifierats i samarbete med Global Ecolabelling Network (GEN).

Den sydostasiatiska stadsstaten Singapore är känd för sina mycket strikta miljöbestämmelser. Den eftertraktade gröna märkningen bekräftar produkternas ekologiska hållbarhet på en av de mest kontrollerade marknaderna i världen. Produkter bedöms sett till ingredienser och utsläpp. Här spelar tungmetaller som kadmium, bly, krom och kvicksilver en avgörande roll.

Green Label-produkter måste genomgå en oberoende livscykelbedömning av produktens egenskaper. En självutvärdering är inte möjlig.

Singapore Green Labeling Scheme

Leksaksdirektivet DIN EN 71-3

Denna DIN-standard reglerar säkerheten för leksaker och begränsar utsläpp av skadliga ämnen som tungmetaller.

Arsenik, bly och kvicksilver, men även aluminium, nickel, krom eller speciella tennföreningar ska inte finnas i leksaker. Det är åtminstone vad DIN EN 71-3 föreskriver. Byggmaterial med texten ”EN 71-3 lämplig för barnleksaker” är säkert i detta avseende!

Till barnleksaker hör ibland även golvet, som barn utforskar inte bara med ögonen utan också med händerna – och då kan partiklar snabbt hitta in i munnen. Därför bör ytan vara fri från föroreningar, särskilt tungmetaller. DIN-standarden EN 71 ger information om detta.

Materialet som leksaken är gjord av undersöks och delas in i följande tre kategorier:

 • I: Torra, spröda, dammiga eller böjliga material
 • II: Flytande eller klibbiga material
 • III: Skrapat material

DIN-standarden – som är frivillig men ofta är en del av (bygg)avtalsinnehållet – innehåller även krav och testmetoder för utsläpp av sådana ämnen.

GISCODE – teknisk bedömning för bästa möjliga arbetssäkerhet

”Bra”? Det är inte tillräckligt bra för dig!

Därför låter vi även kontrollera våra produkter med tanke på arbetarskyddet. Alla våra produkter märkta med GISCODE erbjuder dig den högsta nivån av skydd.

Testförfarandet är frivilligt och bygger på ett avtal mellan produkttillverkare och byggbranschens organisationer från 1993.

Du hittar GISCODE-märkningen på etiketter eller hållbarhetsblad för respektive produkt och naturligtvis på produktsidan.

Våra LOBA-produkter är även erkända i följande icke-statliga sammanslutningar, plattformar och föreningar

Baubook – den ekologiska databasen

I denna onlinedatabas finns information om ekologiska byggprodukter. Den används främst i Österrike. Det är inget statligt krav att produkter ska finnas med, men det blir alltmer standard i anbud.

www.baubook.info

BVB – svensk indikator för hållbarhet och boendehälsa

BVB är en svensk icke-vinstdrivande organisation som heter Byggvarubedömningen.

Den bedömer byggprodukter beträffande boendehälsa, innehåll av skadliga ämnen samt resurs- och energisparande. För att en produkt ska bli godkänd krävs ett utsläppstest, öppen redovisning av produktsammansättning samt information från tillverkare om utsläpp från förpackningar och de energislag som används i produktionen.

https://byggvarubedomningen.com

Byggnader med fokus på hållbarhet

För att kunna mäta och jämföra en byggnads hållbarhetsvärde har ett system för byggnadscertifiering utvecklats över hela världen.

DGNB-systemet – det tyska systemet som gäller internationellt

DGNB-märkningen har utvecklats av Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) och tilldelades första gången 2009.

DGNB-certifikatet är erkänt över hela världen och hjälper alla inblandade i byggandet att genomföra byggprojekt på ett hållbart sätt. De tre pelarna för hållbarhet – ekonomi, miljö och människor – tilldelas samma betydelse vid bedömningen.

En byggnads totala hållbarhetsprestanda under livscykeln är avgörande här, oavsett vilka åtgärder som vidtas för att uppnå den.

Det finns DGNB-certifiering för byggnader, bostadsområden och interiörer i kategorierna brons, silver, guld och platina.

Klassificeringen i respektive kategori baseras på en helhetsbedömning. Här gäller:

 • Bronscertifiering (från 35 %)
 • Silvercertifiering (från 50%)
 • Guldcertifiering (från 65 %)
 • Platinacertifiering (från 80 %)

Klassificering av LOBA-produkter

I DGNB-systemet klassificeras våra produkter enligt kriteriet ”ENV1.2. – Risker för den lokala miljön” i GISCODE.

 • Klassificering av lackerna:
  • Bästa kategori (4 och 3): W1, W2+, W1/DD eller W2/DD+
  • I lägre kategorier (2 och 1) finns även följande klassificeringar: W3, W3+, W3/DD eller W3/DD+
 • Klassificering av oljorna:
  • Bästa kategori (4 och 3): Ö10
  • I lägre kategorier finns även följande klassificeringar: Ö20 i kategori 2 och Ö40 i kategori 1

www.dgnb-system.de/en

LEED – den amerikanska versionen

LEED-märkningen har utvecklats av US Green Building Council (USGBC) och använder oberoende tester för att bekräfta hållbarheten hos byggnader eller bostadsområden.

LEED-certifieringen (Leadership in Energy and Environmental Design) är en av världens vanligaste hållbarhetsmärkningar.

Som alla miljömärkningar för byggnader syftar även detta system till att byggnader ska kunna drivas ekonomiskt så länge som möjligt med minsta möjliga energi och resurser.

Indelningen i respektive kategori bygger på antalet tilldelade poäng. Här gäller:

 • Grundläggande certifiering (26–32 poäng)
 • Silvercertifiering (33–38 poäng)
 • Guldcertifiering (39–51 poäng)
 • Platinacertifiering (52–69 poäng)

Klassificering av LOBA-produkter

I LEED-systemet v4 är våra produkter klassificerade i ”EQ Credit Low Emitting Materials” enligt Emicode.

 • EMICODE EC 1 PLUS
 • EMICODE EC 1. Dessutom ska låga formaldehydutsläpp verifieras här.

BREEAM – den gröna engelska märkningen

BREEAM var det första certifieringssystemet för hållbart byggande. Det utvecklades i Storbritannien 1990.

BREEAM är en av världens vanligaste märkningar för byggnadscertifiering.

BREEAM delar ut en kvalitetsmärkning i tio kategorier baserat på ett enkelt poängsystem. Detta är tillgängligt i sex nivåer.

Kriterierna tar hänsyn till globala, landsspecifika och regionala effekter samt inomhuskvalitet. Under hela livscykeln står dessutom ekologiskt byggande i fokus.

Klassificering av LOBA-produkter

I BREEAM-systemet är våra produkter klassificerade i kapitel ”Hea 02” enligt EMICODE.

 • EMICODE EC 1 PLUS
 • EMICODE EC 1 med ytterligare låga formaldehydvärden

QNG – den tyska statliga märkningen

”Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude” är den tyska statliga märkningen.

Byggnader med denna märkning bidrar på ett särskilt sätt till en hållbar utveckling.

QNG-märkningen tilldelas av det tyska ministeriet för inrikes-, byggnads- och hembygdsfrågor. Uppdraget utförs av ackrediterade certifieringsorgan.

Betygs- och kontrollsystemet är tydligt reglerat: Systemet måste vara registrerat hos det tyska ackrediteringsorganet (Deutschen Akkreditierungsstelle – DAkkS). Kvalitetskontrollen ska utföras av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Det betyder att om en DGNB-certifiering har genomförts ger det en QNG-märkning. Utöver kraven i DGNB kontrolleras det även om eventuella tungmetaller förekommer.

Fler av LOBA:s kvalitetsmärkningar som du kan lita på!

FIBA – Basketboll

FIBA:s Equipment & Venue Centre står för hög kvalitet, säkerhet och tekniska standarder inom basketutrustning.

FIBA-centret tillhandahåller också råd till arkitekter, planerare eller tillverkare om nya planerade byggen eller renoveringsprojekt för basketanläggningar. FIBA:s kvalitetsstämpel är särskilt efterfrågad i Asien.

Du hittar även högkvalitativ, testad och certifierad basketutrustning, såsom några av våra LOBADUR-system, på FIBA-plattformen "FIBA Approval Program for Basketball Equipment".

A.T. – vårt märke för innovativ teknik.

Med ”Advanced Technology” (A.T.) har LOBA etablerat en egen kvalitetsstämpel. Det handlar om produkter med revolutionerande teknik, innovativa råvaror eller förbättrade användningsområden.

Med sina enastående egenskaper är dessa A.T.-produkter unika i branschen. Dessutom har de låga utsläpp (VOC < 80 g/L) och uppfyller gällande krav för arbets- och konsumentskydd.

Connected Systems – i partnerskapets anda

Om våra produkter har märkningen ”Connected Systems” är de optimalt kompatibla med specifika produkter från vår partner Wakol.

Vi har haft ett intensivt samarbete med vår partner Wakol, tillverkare av högkvalitativa installationsmaterial, i flera år. Våra utvecklingsavdelningar utbyter idéer om sammansättningen och stämmer av produkterna mot varandra genom komplexa testprocesser. Det ger en garanterad kompatibilitet vid användning.

Samarbetet gäller både trägolv och lim, spackel som används som nyttobeläggning och våra ytbehandlingar.

Mer om Connected Systems hittar du här.

Logo LobaTyvärr stöds inte denna webbläsare.

Använd en alternativ webbläsare eller uppdatera den befintliga programvaran.

> ECMAScript 6 krävs