Integritetsskydd
Kontakt

Integritetsskyddspolicy för LOBA GmbH & Co. KG

Föreskrifterna i EU:s dataskyddsförordning (hädanefter GDPR) gäller. Vi informerar dig här om den behandling av personuppgifter som utförs av vårt företag i enlighet med denna förordning (jämför artikel 13 och 14 GDPR). Om du har frågor eller kommentarer om integritetsskyddspolicyn kan du när som helst skicka dem till e-postadressen som anges i avsnitt 1.2 eller 1.3.

Innehållsförteckning:

1. Översikt

1.1 Giltighetsområde

1.2 Ansvarig

1.3 Dataskyddsombud

2. Behandling av personuppgifter i detalj

2.1 Allmän information om behandling av personuppgifter

2.2 Besöka webbplatsen

2.3 Spårning för analys och optimering av våra tjänster och dess användning

2.4 Jobbansökan

2.5 Kundsupport

2.6 Kontakt

2.7 Tävlingar

2.8 Referenser

2.9 Onlineundersökningar

3. Registrerades rättigheter

3.1 Rätten att göra invändningar

3.2 Rätten till information

3.3 Rätten till rättelse

3.4 Rätten till radering (”Rätten att bli bortglömd”)

3.5 Rätten till begränsning av behandlingen

3.6 Rätten till dataportabilitet

3.7 Rätten att ångra sig

3.8 Rätten till klagomål

 

1. Översikt

I detta avsnitt av integritetsskyddspolicyn finns information om giltighetsområdet, ansvarig för databehandlingen och dataskyddsombudet.
 

1.1 Giltighetsområde
På denna sida finns information om typen och omfattningen av samt syftet med de personuppgifter som samlas in av vårt företag, både när du besöker webbplatsen och annan bearbetning som vi ansvarar för, som inte är relaterade till webbplatsen.
 

1.2 Ansvarig
Personuppgiftsansvarig – d.v.s. den som fattar beslut om syfte och hjälpmedel för bearbetning av personuppgifter i samband med behandlingen är

LOBA GmbH & Co. KG
Leonbergerstr. 56–62
D-71254 Ditzingen, Tyskland

Telefon +49 (0) 7156-357 0
Fax +49 (0) 7156-357 211
service@loba.de
 

Komplementär: LOBA-Beteiligungsges.mbH, 71254 Ditzingen, Domstol HRB 203642
VD/Managing Partner: Michael Fischer, Alfred Melka, Mario Probst
Behörig domstol/Court: Registreringsmyndighet Stuttgart HRA 201336
VAT-ID: DE146020279
 

1.3 Dataskyddsombud
Kontakta vårt dataskyddsombud enligt följande:

Kontaktformulär:

https://www.dsextern.de/anfragen

DS EXTERN GmbH
Marc Althaus
Frapanweg 22 
D-22589 Hamburg, Tyskland

 

2. Behandling av personuppgifter i detalj

I detta avsnitt av integritetsskyddspolicyn finns detaljerad information om behandlingen av personuppgifter. För bättre översikt är informationen uppdelad utifrån de olika funktionerna.
 

2.1 Allmän information om behandling av personuppgifter
Om inget annat anges gäller följande för behandling som beskrivs nedan:
 

2.1.1 Ingen skyldighet att tillhandahålla uppgifter
En avtalsenlig eller juridisk skyldighet att tillhandahålla personuppgifter finns inte. Du är inte skyldig att lämna ut dina uppgifter.
 

2.1.2 Konsekvenser av uteblivet tillhandahållande
Om obligatoriska uppgifter (uppgifter som är markerade som obligatoriska) inte tillhandahålls kan den aktuella tjänsten eventuellt inte utföras. Därutöver kan uteblivet tillhandahållande medföra att vi inte kan tillhandahålla våra tjänster i samma form och kvalitet.
 

2.1.3 Överlämning till statliga myndigheter
Vi överlämnar endast personuppgifter till statliga myndigheter (inklusive brottsbekämpande myndigheter) om detta är nödvändigt för att utföra en lagstadgad skyldighet som vi omfattas av (rättslig grund: artikel 6 stycke 1 c) GDPR) eller om detta krävs för att hävda, utöva eller försvara rättsanspråk (rättslig grund: artikel 6 stycke 1 f) GDPR).
 

2.1.4 Lagringstid
Vi lagrar inte dina uppgifter längre än vad som krävs för respektive behandlingssyfte. När uppgifterna inte längre krävs, raderas de regelbundet om det inte fortfarande är nödvändigt att lagra dem under en viss frist. Orsaker till detta kan till exempel vara följande:

  • Uppfylla handels- och skatterättsliga skyldigheter gällande förvaring av uppgifter
  • Inhämtning av bevis vid rättsliga tvister inom ramen för lagstadgade preskriptionsregler


2.1.5 Mottagarkategorier
Utöver de mottagarkategorier som uttryckligen anges nedan, överlämnas personuppgifter även till följande kategorier av mottagare: Transport- och logistikföretag, telefon- och faxoperatörer.
 

2.1.6 Datakategorier

  • Direkta personuppgifter: Titel, kön, förnamn, efternamn, födelsedatum
  • Adressuppgifter: Gata, husnummer, ev. adresstillägg, postnummer, stad, land
  • Kontaktuppgifter: Telefonnummer, faxnummer, e-postadress
  • Åtkomstuppgifter: Datum och tid för användningen av vår tjänst; hänvisande webbplats; sidor som öppnas under användningen; uppgifter för sessionsidentifiering (sessions-ID); därutöver följande information om datorsystemet som används för åtkomst: använd internetprotokolladress (IP-adress), webbläsartyp och -version, enhetstyp, operativsystem och liknande teknisk information.
  • Ansökningsuppgifter: Meritförteckning (CV), betyg, intyg, arbetsprover, certifikat, bilder
  • Personrelaterade företagsuppgifter: Företag t.ex. för enskilda näringsidkare eller andra enmansföretag, om företagsnamnet är identiskt med namnet på den fysiska personen.
  • Enkätuppgifter: Personliga åsikter, värderingar

 

2.2 Besöka webbplatsen
Här beskrivs hur dina personuppgifter behandlas av oss när du besöker webbplatsen.

Uppgiftskategori: Åtkomstuppgifter

Syfte:  Upprätta anslutning,visning av tjänstens innehåll, identifiera angrepp på vår webbplats med hjälp av ovanliga aktiviteter, feldiagnos

Rättslig grund: Skydda berättigade intressen (artikel 6 stycke 1f GDPR)

Ev. berättigat intresse.: Korrekt funktion för tjänsten, säkerhet för uppgifter och affärsprocesser, förhindrande av missbruk, skydd mot skador på grund av intrång i informationssystem

Lagringstid: 7 dagar 

Mottagare:

a. IT-säkerhetstjänsteleverantör, värdtjänsteleverantör, samtyckesverktygsleverantör
b. Leverantörer av inbäddat innehåll, t.ex. YouTube, Google Maps och Google Fonts

Berörda uppgifter: Alla ovan nämnda uppgifter

Överföring till tredjepartsländer:
a. Nej
b. Ja

Mottagare i tredjepartsland: Google LLC (USA)

Garanti enligt artikel 44 ff. GDPR: Standardavtalsklausul
 

2.3 Spårning för analys och optimering av våra tjänster
Nedan anges information om hur dina personuppgifter behandlas med hjälp av spårningstekniker för att analysera och optimera våra tjänster samt för reklamsyften.

Beskrivningen av spårningsprocessen innehåller också information om hur du kan förhindra eller invända mot databehandlingen. Observera att s.k. ”opt-out”, d.v.s. att motsäga sig behandlingen, normalt sett sparas med hjälp av en cookie. Om du använder våra tjänster med en ny enhet eller i en annan webbläsare, eller om du har raderat de cookies som sparats av din webbläsare, måste du på nytt motsäga dig användningen.

Syfte med behandlingen
Analys av användarbeteende med hjälp av spårning hjälper oss att kontrollera effektiviteten hos våra tjänster, att optimera dem och anpassa dem till användarnas behov och för att åtgärda fel.
Spårning för att mäta hur framgångsrika reklamkampanjer är används till att optimera våra annonser i framtiden.

Rättslig grund för behandling
Samtycke i enlighet med artikel 6 stycke 1 a GDPR

Information om använda spårningsmetoder anges i samtyckesverktyget.
 

2.4 Jobbansökan
I en pågående ansökningsprocess behandlar vi dina personuppgifter på följande sätt:

Uppgiftskategori:
a. Direkta personuppgifter
b. Adressuppgifter, kontaktuppgifter
c. Ansökningsuppgifter

Syfte:
a. Identifiering, kontakt, ålderskontroll
b. Identifiering, kontakt, kommunikation för förberedelse av avtal
c. Val av ansökanden

Rättslig grund:
a. + b. + c. § 26 BDSG-ny i kombination med artikel 88 GDPR

Ev. berättigat intresse: -

Lagringstid: 6 månader efter avslutad ansökningsprocess 

Mottagare: Ev. andra avdelningar inom företaget, värdtjänsteleverantörer (programvara för ansökningshantering)

Berörda uppgifter: Alla ovan nämnda uppgifter

Överföring till tredjepartsland: Nej
 

2.5 Teknisk service
Information om hur vi behandlar personuppgifter när du kontaktar teknisk service anges här:

Uppgiftskategori:
a. Direkta personuppgifter, kontaktuppgifter
b. Förfrågningarnas innehåll

Syfte:
a. + b.Handläggning av förfrågningar

Rättslig grund:
a. Avtal (artikel 6 stycke 1b GDPR)
b. Skydd av berättigade intressen (artikel 6 stycke 1f GDPR)

Ev. berättigat intresse:
a. –
b. Kundlojalitet, förbättring av vår service

Lagringstid: Handläggning av förfrågan

Mottagare: Ev. andra avdelningar inom företaget, värdtjänsteleverantörer för e-post

Berörda uppgifter: Alla ovan nämnda uppgifter

Överföring till tredjepartsland: Nej
 

2.6 Kontakt
Här finns information om hur vi behandlar dina personuppgifter om du kontaktar oss per telefon, skriftligen eller e-post:

Uppgiftskategori: Direkta personuppgifter, kontaktuppgifter, förfrågningarnas innehåll

Syfte: Handläggning av förfrågningar

Rättslig grund: Skydda berättigade intressen (artikel 6 stycke 1f GDPR)

Ev. berättigat intresse: Kommunikation, handläggning av förfrågningar

Lagringstid: Handläggning av förfrågan

Mottagare: Ev. andra avdelningar inom företaget, värdtjänsteleverantörer för e-post

Berörda uppgifter: Alla ovan nämnda uppgifter

Överföring till tredjepartsland: Nej
 

2.7 Tävlingar
Då och då utlyser vi tävlingar. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du deltar i våra tävlingar finns här. Respektive deltagandevillkor gäller.

Uppgiftskategori: Direkta personuppgifter, adressuppgifter

Syfte: Genomföra tävlingen, meddelande till vinnande deltagare, leverans av vinster

Rättslig grund: Avtal (artikel 6 stycke 1b GDPR)

Ev. berättigat intresse: -

Lagringstid: Max. 6 månader efter tävlingens slut

Mottagare: Personuppgifter vidarebefordras endast internt

Berörda uppgifter: Alla ovan nämnda uppgifter

Överföring till tredjepartsland: Nej
 

2.8 Referenser
På vår webbplats har du möjlighet att tillhandahålla oss med bilder och videor som referenser för publicering. I detta fall behandlar vi dina personuppgifter enligt beskrivningen nedan. Observera: Bilder och videor där människor förekommer, publiceras inte.

Uppgiftskategori
a. Direkta personuppgifter, adressuppgifter
b. Personrelaterade företagsuppgifter

Syfte:
a. Anpassning av givet samtycke via webbformuläret som samtyckesintyg
b. Publicering av bearbetade data

Rättslig grund:
a. Avtal (artikel 6 stycke 1 1f GDPR)
b. Samtycke (artikel 6 stycke 1a GDPR)

Ev. berättigat intresse:
a. Se ”Syfte”
b. -

Lagringstid:
a. Obegränsad för ansvarsskyldighet
b. Till återkallelse av samtycke

Mottagare: Värdtjänsteleverantör, webbagentur

Berörda uppgifter: Alla ovan nämnda uppgifter

Överföring till tredjepartsland: Nej
 

2.9 Onlineundersökningar
Då och då genomför vi onlineundersökningar. Uppgifterna är vanligtvis anonymiserade, d.v.s. identiteten för enskilda personer kan inte härledas utifrån enkätuppgifter. I samband med tävlingar (se 2.7 ovan) kan det dock finnas en direkt personlig referens. I det här fallet är utlämningen av de beskrivna personuppgifterna inom ramen för onlineundersökningen motprestationen för deltagandet i tävlingen.

Uppgiftskategori: Åtkomstuppgifter, enkätuppgifter

Syfte: Genomföra onlineundersökningar för insamling av kundinformation som är relevant för företaget

Rättslig grund:
a. För anonyma undersökningar (ingen direkt identifiering av deltagarna): Skydda berättigade intressen (artikel 6 stycke 1f GDPR)
b. I samband med tävling och direkt identifiering av deltagarna: Avtal (artikel 6 stycke 1b GDPR)

Ev. berättigat intresse:
a. Genomföra onlineundersökningar för insamling av kundinformation som är relevant för företaget samtidigt som deltagarnas anonymitet bibehålls
b. -

Lagringstid:  Efter utvärdering av svaren och framställning av undersökningsresultaten

Mottagare: Värdtjänsteleverantör för enkätapplikation

Berörda uppgifter: Alla ovan nämnda uppgifter

Överföring till tredjepartsland: Nej

 

3. Registrerades rättigheter

3.1 Rätten att göra invändningar
Du har rätten, av skäl som härrör från din speciella situation, att när som helst med verkan för framtiden invända mot behandlingen av dina personuppgifter, vilket sker i enlighet med artikel 6 stycke 1 punkt e) eller f) GDPR.

Du kan utöva din rätt att göra invändningar kostnadsfritt.
 

3.2 Rätten till information
Du har rätten att informeras om vilka av dina personuppgifter som eventuellt behandlas av oss i enlighet med artikel 15 i GDPR.
 

3.3 Rätten till rättelse
Du har rätten att begära korrigering omedelbart av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig (artikel 16 GDPR). Med hänsyn till syftet med behandlingen har du rätten att begära komplettering av ofullständiga personuppgifter – även genom en kompletterande förklaring.
 

3.4 Rätten till radering (”Rätten att bli bortglömd”)
Du har rätten att begära att vi raderar dina personuppgifter omedelbart, om ett av skälen som anges i artikel 17 stycke 1 GDPR är tillämpligt och behandlingen inte är nödvändig för något av de ändamål som regleras i artikel 17 stycke 3 GDPR.
 

3.5 Rätten till begränsning av behandlingen
Du har rätten att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter om någon av förutsättningarna som anges i artikel 18 stycke 1 punkt a) till d) GDPR är uppfyllda.
 

3.6 Rätten till dataportabilitet
Du har rätten att erhålla de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinellt läsbart format. Dessutom har du rätten att överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig person utan hinder av oss eller att begära att en direkt överföring utförs av oss, förutsatt att detta är tekniskt möjligt. Detta gäller alltid när grunden för databehandlingen är samtycke eller ett avtal och uppgifterna behandlas automatiskt. Uppgifter som endast föreligger i pappersform omfattas inte.
 

3.7 Rätten att återkalla samtycke
Om behandlingen är grundad på ditt samtycke har du rätten att när som helst återkalla ditt samtycke. Detta påverkar inte lagenligheten för den behandling som utförs från samtycket till återkallelsen.
 

3.8 Rätten till klagomål
Du har rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

 

Version: 2023-04-20

Logo LobaTyvärr stöds inte denna webbläsare.

Använd en alternativ webbläsare eller uppdatera den befintliga programvaran.

> ECMAScript 6 krävs