Προστασία δεδομένων
Επικοινωνία

Δήλωση προστασίας δεδομένων της LOBA GmbH & Co. KG

Πανευρωπαϊκά ισχύουν οι προδιαγραφές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ (εφεξής ΓΚΠΔ). Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει χώρα από την επιχείρησή μας σύμφωνα με τους όρους αυτού του κανονισμού (πρβλ. άρθρο 13 και 14 του ΓΚΠΔ). Για ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σχετικά με αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να απευθυνθείτε στη διεύθυνση e-mail που αναφέρεται στο 1.2 ή 1.3.

Επισκόπηση περιεχομένου:

1. Συνοπτική παρουσίαση

1.1 Περιοχή ισχύος

1.2 Υπεύθυνος

1.3 Εντεταλμένος προστασίας δεδομένων

2. Οι διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων λεπτομερώς

2.1 Γενικά για τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων

2.2 Προβολή της ιστοσελίδας

2.3 Παρακολούθηση για ανάλυση και βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας και της χρήσης τους

2.4 Υποβολή αιτήσεων

2.5 Υποστήριξη πελατών

2.6 Επικοινωνία

2.7 Διαγωνισμοί

2.8 Αναφορές

2.9 Online έρευνες

3. Δικαιώματα ενδιαφερομένων

3.1 Δικαίωμα εναντίωσης

3.2 Δικαίωμα πληροφόρησης

3.3 Δικαίωμα διόρθωσης

3.4 Δικαίωμα για διαγραφή («Δικαίωμα στη λήθη»)

3.5 Δικαίωμα για περιορισμό της επεξεργασίας

3.6 Δικαίωμα για φορητότητα των δεδομένων

3.7 Δικαίωμα υπαναχώρησης σε περίπτωση συγκατάθεσης

3.8 Δικαίωμα υποβολής παραπόνων

 

1. Συνοπτική παρουσίαση

Σε αυτήν την ενότητα της δήλωσης προστασίας δεδομένων περιέχονται πληροφορίες για την περιοχή ισχύος, τον υπεύθυνο για την επεξεργασία δεδομένων και τον εντεταλμένο προστασίας δεδομένων.
 

1.1 Περιοχή ισχύος
Σε αυτήν τη σελίδα σάς ενημερώνουμε για το είδος, την έκταση και τον σκοπό των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από την επιχείρησή μας, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία τόσο κατά την επίσκεψη αυτής της ιστοσελίδας όσο και σε άλλες διαδικασίες επεξεργασίας υπό τη δική μας ευθύνη, οι οποίες δεν σχετίζονται με αυτήν την ιστοσελίδα.
 

1.2 Υπεύθυνος
Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων – δηλαδή που αποφασίζει για τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων – σε σχέση με τις διαδικασίες επεξεργασίας είναι η

LOBA GmbH & Co. KG
Leonbergerstr. 56–62
D-71254 Ditzingen

Τηλέφωνο +49 (0) 7156-357 0
Φαξ +49 (0) 7156-357 211
service@loba.de
 

Ομόρρυθμος εταίρος: LOBA-Beteiligungsges.mbH, 71254 Ditzingen, Πρωτοδικείο HRB 203642
Γενικός Διευθυντής / Managing Partner: Alfred Melka, Mario Probst
Δικαστική Αρχή/ Court: Δικαστήριο τόπου τήρησης μητρώου Στουτγάρδη HRA 201336
ΑΦΜ: DE146020279
 

1.3 Εντεταλμένος προστασίας δεδομένων
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εντεταλμένο προστασίας δεδομένων ως εξής:

Έντυπο επικοινωνίας:

https://www.dsextern.de/anfragen

DS EXTERN GmbH
Dipl.-Kfm. Marc Althaus
Frapanweg 22 
D-22589 Hamburg

 

2. Οι διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων λεπτομερώς

Σε αυτήν την ενότητα της δήλωσης προστασίας δεδομένων σάς ενημερώνουμε αναλυτικά για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Για την καλύτερη κατανόηση χωρίζουμε αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με συγκεκριμένες λειτουργικότητες.
 

2.1 Γενικά για τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων
Για όλες τις διαδικασίες επεξεργασίας που παρουσιάζονται ακολούθως ισχύει, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά:
 

2.1.1 Δεν υφίσταται υποχρέωση για διάθεση
Δεν υπάρχει συμβατική ή νομική υποχρέωση για διάθεση των προσωπικών δεδομένων. Δεν έχετε υποχρέωση να διαθέσετε τα δεδομένα σας.
 

2.1.2 Συνέπειες της μη διάθεσης
Η μη διάθεση απαραίτητων δεδομένων (δεδομένα, τα οποία κατά την εισαγωγή επισημαίνονται ως υποχρεωτικά στοιχεία) έχει ως συνέπεια τη μη παροχή της σχετικής υπηρεσίας. Διαφορετικά η μη διάθεση έχει ενδεχ. τη συνέπεια, οι υπηρεσίες μας να μην μπορούν να παρασχεθούν με τον ίδιο τρόπο και την ίδια ποιότητα.
 

2.1.3 Διάθεση σε κρατικές αρχές
Διαθέτουμε προσωπικά δεδομένα σε κρατικές αρχές (συμπεριλαμβανομένων διωκτικών αρχών) μόνο, όταν αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης (νομική βάση: άρθρο 6 παρ. 1 γ) του ΓΚΠΔ) ή για την αξίωση, εκπλήρωση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων (νομική βάση άρθρο 6 παρ. 1 στ) του ΓΚΠΔ).
 

2.1.4 Διάρκεια αποθήκευσης
Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για τη χρονική διάρκεια που απαιτείται για τους σχετικούς σκοπούς επεξεργασίας. Όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, τότε αυτά διαγράφονται ανά τακτά διαστήματα, εκτός αν η χρονικά περιορισμένη διατήρησή τους συνεχίζει να είναι απαραίτητη. Λόγοι για αυτό μπορεί να είναι π.χ. οι ακόλουθοι:

  • Η εκπλήρωση των εμπορικών και φορολογικών υποχρεώσεων διατήρησης
  • Η διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων για νομικές διαφορές στα πλαίσια των νομικών διατάξεων περί παραγραφής δικαιωμάτων


2.1.5 Κατηγορίες παραληπτών
Εκτός από τις κατηγορίες παραληπτών που ορίζονται ρητά παρακάτω, τα προσωπικά δεδομένα διατίθενται επίσης στις παρακάτω κατηγορίες παραληπτών: Πάροχοι υπηρεσιών αποστολής δεμάτων, πάροχοι τηλεφωνίας και φαξ.
 

2.1.6 Κατηγορίες δεδομένων

  • Κύρια προσωπικά στοιχεία: Τίτλος, προσφώνηση/φύλο, όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης
  • Στοιχεία διεύθυνσης: Οδός, αριθμός οδού, ενδεχ. πρόσθετα στοιχεία διεύθυνσης, ΤΚ, πόλη, χώρα
  • Στοιχεία επικοινωνίας: Αριθμός(οί) τηλεφώνου, αριθμός(οί) φαξ, διεύθυνση(εις) e-mail
  • Δεδομένα πρόσβασης: Ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης στην υπηρεσία μας, σελίδα από την οποία το σύστημα πρόσβασης μετέβη στη σελίδα μας, σελίδα που εμφανίστηκε κατά τη χρήση, δεδομένα για την αναγνώριση της συνεδρίας (ταυτότητα συνεδρίας), επίσης οι παρακάτω πληροφορίες του συστήματος υπολογιστή πρόσβασης: χρησιμοποιούμενη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου, τύπος συσκευής, λειτουργικό σύστημα και παρόμοιες τεχνικές πληροφορίες.
  • Στοιχεία αιτήσεων: Βιογραφικό σημείωμα, πτυχία, αποδεικτικά, δείγματα εργασίας, πιστοποιητικά, εικόνες
  • Στοιχεία εταιρείας προσωπικού χαρακτήρα: Εταιρεία π.χ. σε περίπτωση εμπόρων ή μονοπρόσωπων εταιρειών, όταν τα στοιχεία της εταιρείας είναι ίδια με την ονομασία του φυσικού προσώπου.
  • Δεδομένα ερευνών: προσωπικές απόψεις, προτιμήσεις, αξιολογήσεις

 

2.2 Προβολή της ιστοσελίδας
Εδώ περιγράφεται, πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας κατά την προβολή της ιστοσελίδας.

Κατηγορία δεδομένων: Δεδομένα πρόσβασης

Καθορισμός σκοπού:  Δημιουργία σύνδεσης, απεικόνιση των περιεχομένων της υπηρεσίας, ανακάλυψη επιθέσεων στη σελίδα μας με βάση ασυνήθιστες δραστηριότητες, διάγνωση σφαλμάτων

Νομική βάση: Διασφάλιση των θεμιτών συμφερόντων (άρθρο 6 παρ. 1στ του ΓΚΠΔ)

Ενδεχ. θεμιτά συμφέροντα: προβλεπόμενη λειτουργία της υπηρεσίας, ασφάλεια δεδομένων και επιχειρηματικές διαδικασίες, αποτροπή κατάχρησης, πρόληψη ζημιών με επεμβάσεις στα συστήματα πληροφοριών

Διάρκεια αποθήκευσης: 7 ημέρες 

Παραλήπτης:

α. Πάροχοι υπηρεσιών ασφάλειας τεχνολογίας πληροφοριών, πάροχοι υπηρεσιών hosting, πάροχοι εργαλείων συγκατάθεσης
β. Πάροχοι των ενσωματωμένων περιεχομένων Youtube, Google Maps και Google Fonts

Επηρεαζόμενα δεδομένα: όλα τα προαναφερθέντα δεδομένα

Διάθεση σε τρίτα κράτη:
α. Όχι
β. Ναι

Παραλήπτης σε τρίτο κράτος: Google LLC (ΗΠΑ)

Εγγύηση σύμφωνα με το άρθρο 44 και επ. του ΓΚΠΔ: Βασικοί όροι σύμβασης
 

2.3 Παρακολούθηση για ανάλυση και βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας και της χρήσης τους
Ακολούθως περιγράφουμε τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας με τη βοήθεια τεχνολογιών παρακολούθησης για την ανάλυση και βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας, καθώς και για διαφημιστικούς σκοπούς.

Η περιγραφή των διαδικασιών παρακολούθησης περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για το πώς μπορείτε να εμποδίσετε ή να απορρίψετε την επεξεργασία των δεδομένων. Προσέξτε ότι το λεγόμενο «Opt-out», δηλαδή η απόρριψη της επεξεργασίας, αποθηκεύεται κατά κανόνα μέσω cookies. Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας μέσω μιας νέας τερματικής συσκευής ή ενός άλλου προγράμματος περιήγησης ή, όταν διαγράφετε αποθηκευμένα cookies από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, πρέπει να δηλώσετε εκ νέου την απόρριψη.

Σκοποί της επεξεργασίας
Η ανάλυση της συμπεριφοράς χρήστη μέσω παρακολούθησης μάς βοηθά να ελέγχουμε την αποδοτικότητα των υπηρεσιών μας, να τις βελτιστοποιούμε και να τις προσαρμόζουμε στις ανάγκες των χρηστών, καθώς και να αντιμετωπίζουμε σφάλματα.
Η παρακολούθηση για τη μέτρηση της επιτυχίας διαφημιστικών εκστρατειών χρησιμεύει στη βελτιστοποίηση των αγγελιών μας στο μέλλον.

Νομική βάση της επεξεργασίας
Συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 α του ΓΚΠΔ

Οι πληροφορίες για τις χρησιμοποιούμενες διαδικασίες παρακολούθησης περιέχονται στο εργαλείο συγκατάθεσης.
 

2.4 Υποβολή αιτήσεων
Κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας υποβολής αιτήσεων επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τον ακόλουθο τρόπο:

Κατηγορία δεδομένων:
α. Κύρια προσωπικά στοιχεία
β. Στοιχεία διεύθυνσης, στοιχεία επικοινωνίας
γ. Στοιχεία αιτήσεων

Καθορισμός σκοπού:
α. Ταυτοποίηση, επικοινωνία, έλεγχος ηλικίας
β. Ταυτοποίηση, επικοινωνία, επικοινωνία για σύναψη σύμβασης
γ. Επιλογή υποψηφίων

Νομική βάση:
α. + β. + γ. άρθρο 26 του γερμανικού νόμου περί προστασίας δεδομένων (BDSG)-νέα έκδοση σε συνδυασμό με το άρθρο 88 του ΓΚΠΔ

Ενδεχ. θεμιτά συμφέροντα: -

Διάρκεια αποθήκευσης: 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων 

Παραλήπτες: ενδεχ. άλλα τμήματα εντός της επιχείρησής μας, πάροχοι υπηρεσιών hosting (λογισμικό διαχείρισης αιτήσεων)

Επηρεαζόμενα δεδομένα: όλα τα προαναφερθέντα δεδομένα

Διάθεση σε τρίτα κράτη: Όχι
 

2.5 Τεχνική υπηρεσία
Ο τρόπος, με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, όταν απευθύνεστε στην τεχνική υπηρεσία μας, περιγράφεται εδώ:

Κατηγορία δεδομένων:
α. Κύρια προσωπικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας
β. Περιεχόμενα των αιτημάτων

Καθορισμός σκοπού:
α. + β.Επεξεργασία αιτημάτων

Νομική βάση:
α. Σύμβαση (άρθρο 6 παρ. 1β του ΓΚΠΔ)
β. Διασφάλιση των θεμιτών συμφερόντων (άρθρο 6 παρ. 1στ του ΓΚΠΔ)

Ενδεχ. θεμιτά συμφέροντα:
α. –
β. Αφοσίωση πελατών, βελτίωση των υπηρεσιών μας

Διάρκεια αποθήκευσης: Επεξεργασία του αιτήματος

Παραλήπτες: ενδεχ. άλλα τμήματα εντός της επιχείρησής μας, πάροχοι υπηρεσιών hosting για e-mail

Επηρεαζόμενα δεδομένα: όλα τα προαναφερθέντα δεδομένα

Διάθεση σε τρίτα κράτη: Όχι
 

2.6 Επικοινωνία
Ο τρόπος, με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, όταν επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά, εγγράφως ή μέσω e-mail:

Κατηγορία δεδομένων: Κύρια προσωπικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, περιεχόμενα των αιτημάτων

Καθορισμός σκοπού: Επεξεργασία αιτημάτων

Νομική βάση: Διασφάλιση των θεμιτών συμφερόντων (άρθρο 6 παρ. 1στ του ΓΚΠΔ)

Ενδεχ. θεμιτά συμφέροντα: Επικοινωνία, επεξεργασία αιτημάτων

Διάρκεια αποθήκευσης: Επεξεργασία του αιτήματος

Παραλήπτες: ενδεχ. άλλα τμήματα εντός της επιχείρησής μας, πάροχοι υπηρεσιών hosting για e-mail

Επηρεαζόμενα δεδομένα: όλα τα προαναφερθέντα δεδομένα

Διάθεση σε τρίτα κράτη: Όχι
 

2.7 Διαγωνισμοί
Κατά καιρούς διοργανώνουμε διαγωνισμούς. Ο τρόπος, με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, όταν συμμετέχετε στους διαγωνισμούς μας, περιγράφεται εδώ. Ισχύουν οι σχετικοί όροι συμμετοχής.

Κατηγορία δεδομένων: Κύρια προσωπικά στοιχεία, στοιχεία διεύθυνσης

Καθορισμός σκοπού: Διενέργεια του διαγωνισμού, ειδοποίηση νικητών, αποστολή των βραβείων

Νομική βάση: Σύμβαση (άρθρο 6 παρ. 1β του ΓΚΠΔ)

Ενδεχ. θεμιτά συμφέροντα: -

Διάρκεια αποθήκευσης: έως 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού

Παραλήπτες: τα προσωπικά δεδομένα διατίθενται μόνο εντός της επιχείρησης

Επηρεαζόμενα δεδομένα: όλα τα προαναφερθέντα δεδομένα

Διάθεση σε τρίτα κράτη: Όχι
 

2.8 Αναφορές
Στην ιστοσελίδα μας έχετε τη δυνατότητα να μας διαθέσετε εικόνες και βίντεο ως αναφορές για δημοσίευση. Σε αυτήν την περίπτωση επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα όπως περιγράφεται παρακάτω. Παρακαλούμε προσέξτε: Εικόνες και βίντεο, στα οποία απεικονίζονται πρόσωπα, δεν δημοσιεύονται.

Κατηγορία δεδομένων:
α. Κύρια προσωπικά στοιχεία, στοιχεία διεύθυνσης
β. Στοιχεία εταιρείας προσωπικού χαρακτήρα

Καθορισμός σκοπού:
α. Προσωποποίηση υποβληθεισών συγκαταθέσεων μέσω του διαδικτυακού εντύπου για τεκμηρίωση της υποβολής συγκατάθεσης
β. Δημοσίευση των στοιχείων του υπεύθυνου επεξεργασίας

Νομική βάση:
α. Σύμβαση (άρθρο 6 παρ. 1 1β του ΓΚΠΔ)
β. Συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ. 1α του ΓΚΠΔ)

Ενδεχ. θεμιτά συμφέροντα:
α. Βλέπε καθορισμός σκοπού
β. -

Διάρκεια αποθήκευσης:
α. Απεριόριστη για εκπλήρωση των υποχρεώσεων λογοδοσίας
β. Για την ανάκληση της συγκατάθεσης

Παραλήπτης: Πάροχος υπηρεσιών hosting, διαδικτυακό πρακτορείο

Επηρεαζόμενα δεδομένα: όλα τα προαναφερθέντα δεδομένα

Διάθεση σε τρίτα κράτη: Όχι
 

2.9 Online έρευνες
Κατά καιρούς διενεργούμε online έρευνες. Εδώ τα δεδομένα είναι κατά κανόνα ψευδωνυμοποιημένα, δηλ. τα στοιχεία της έρευνας δεν συνδέονται απευθείας με την ταυτότητα ενός συγκεκριμένου προσώπου. Σε συνδυασμό με έναν διαγωνισμό (βλέπε πάνω αριθμός 2.7) μπορεί ωστόσο να προκύψει η απευθείας σύνδεση με πρόσωπα. Σε αυτήν την περίπτωση η αποκάλυψη των εκεί περιγραφόμενων δεδομένων στα πλαίσια της online έρευνας αποτελεί την ανταπόδοση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Κατηγορία δεδομένων: Στοιχεία πρόσβασης, στοιχεία έρευνας

Καθορισμός σκοπού: Διενέργεια των online ερευνών για τη συλλογή πληροφοριών πελατών που είναι ενδιαφέρουσες για την επιχείρηση

Νομική βάση:
α. Σε ψευδωνυμοποιημένες έρευνες (χωρίς απευθείας ταυτοποίηση των συμμετεχόντων): Διασφάλιση των θεμιτών συμφερόντων (άρθρο 6 παρ. 1στ του ΓΚΠΔ)
β. Σε συνδυασμό με διαγωνισμό και απευθείας ταυτοποίηση των συμμετεχόντων): Σύμβαση (άρθρο 6 παρ. 1β του ΓΚΠΔ)

Ενδεχ. θεμιτά συμφέροντα:
α. Διενέργεια των online ερευνών για τη συλλογή πληροφοριών πελατών που είναι ενδιαφέρουσες για την επιχείρηση με τη διασφάλιση της ψευδωνυμίας των συμμετεχόντων
β. -

Διάρκεια αποθήκευσης:  Μετά από αξιολόγηση των απαντήσεων και δημιουργία των αποτελεσμάτων της έρευνας

Παραλήπτης: Πάροχος υπηρεσιών hosting για εφαρμογές έρευνας

Επηρεαζόμενα δεδομένα: όλα τα προαναφερθέντα δεδομένα

Διάθεση σε τρίτα κράτη: Όχι

 

3. Δικαιώματα ενδιαφερομένων

3.1 Δικαίωμα εναντίωσης
Έχετε το δικαίωμα, για προσωπικούς λόγους, να δηλώσετε οποιαδήποτε στιγμή με μελλοντική ισχύ την εναντίωσή σας στην επεξεργασία δικών σας προσωπικών δεδομένων, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 γράμμα ε) ή στ) του ΓΚΠΔ.

Το δικαίωμα εναντίωσης μπορεί να ασκηθεί δωρεάν.
 

3.2 Δικαίωμα πληροφόρησης
Έχετε το δικαίωμα να πληροφορηθείτε, αν επεξεργαζόμαστε δικά σας προσωπικά δεδομένα, ποια προσωπικά δεδομένα ενδεχ. να είναι αυτά, καθώς και να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ.
 

3.3 Δικαίωμα διόρθωσης
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε άμεσα τη διόρθωση λανθασμένων δικών σας προσωπικών δεδομένων (άρθρο 16 του ΓΚΠΔ). Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την ολοκλήρωση μη ολοκληρωμένων προσωπικών δεδομένων – και μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.
 

3.4 Δικαίωμα για διαγραφή («Δικαίωμα στη λήθη»)
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς την άμεση διαγραφή δικών σας προσωπικών δεδομένων, εφόσον συντρέχει ένας από τους λόγους του άρθρου 17 παρ. 1 του ΓΚΠΔ και η επεξεργασία δεν απαιτείται για έναν από τους σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο 17 παρ. 3 του ΓΚΠΔ.
 

3.5 Δικαίωμα για περιορισμό της επεξεργασίας
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, όταν συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 18 παρ. 1 γράμμα α) έως δ) του ΓΚΠΔ.
 

3.6 Δικαίωμα για φορητότητα των δεδομένων
Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία μας έχετε διαθέσει, σε δομημένη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Περαιτέρω έχετε το δικαίωμα να μεταβιβάσετε τα δεδομένα αυτά σε έναν άλλο υπεύθυνο, χωρίς δική μας παρεμπόδιση ή να ζητήσετε από εμάς την άμεση μεταβίβαση των δεδομένων, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Αυτό ισχύει πάντα, όταν η βάση της επεξεργασίας δεδομένων είναι μια συγκατάθεση ή μια σύμβαση και η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται αυτόματα. Συνεπώς αυτό δεν ισχύει για δεδομένα που είναι διαθέσιμα μόνο σε έντυπη μορφή.
 

3.7 Δικαίωμα υπαναχώρησης σε περίπτωση συγκατάθεσης
Εφόσον η επεξεργασία βασίζεται στη δική σας συγκατάθεση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιείται με βάση τη συγκατάθεση μέχρι την ανάκληση δεν επηρεάζεται από αυτό.
 

3.8 Δικαίωμα υποβολής παραπόνων
Έχετε το δικαίωμα υποβολής παραπόνων σε μια ελεγκτική αρχή.

 

Τελευταία ενημέρωση: 20/04/2023

Logo Loba Δυστυχώς, αυτό το πρόγραμμα περιήγησης δεν υποστηρίζεται.

Χρησιμοποιήστε διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης ή ενημερώστε το υπάρχον λογισμικό.

> Απαιτείται ECMAScript 6