Personvern
Contact

Personvernerklæring for LOBA GmbH & Co. KG

Retningslinjene i EUs Personvernforordning gjelder i hele Europa (forkortet GDPR (General Data Protection Regulation)). Vi ønsker å informere deg om vår virksomhets bearbeiding av personrelaterte opplysninger, som er i tråd med denne forordningen (jf. artikkel 13 og 14 i GDPR). Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne personvernerklæringen, kan du når som helst sende disse til e-postadressen som er oppgitt under punkt 1.2 eller 1.3.

Innhold:

1. Generelt

1.1 Gyldighetsområde

1.2 Ansvarlig instans

1.3 Personvernansvarlig

2. Detaljer om bearbeiding av opplysninger

2.1 Generelt om bearbeidingen av opplysninger

2.2 Tilgang til nettsiden

2.3 Sporing for å analysere og optimalisere våre tjenester på og din bruk av nettsiden

2.4 Arbeidssøknad

2.5 Kundestøtte

2.6 Kontaktregistrering

2.7 Konkurranser

2.8 Referanser

2.9 Nettbasert spørreskjema

3. Den enkeltes rettigheter

3.1 Rett til motsigelse

3.2 Rett til informasjon

3.3 Rett til å korrigere

3.4 Rett til å slette (“bli glemt”)

3.5 Rett til å begrense bearbeidingen av egne opplysninger

3.6 Rett til opplysningenes overførbarhet

3.7 Rett til å oppheve samtykke

3.8 Rett til å klage

 

1. Generelt

I dette avsnittet av personvernerklæringen finner du informasjon om gyldighetsområde, om ansvarlig instans for bearbeidingen av opplysninger samt denne instansens personvernansvarlig.
 

1.1 Gyldighetsområde
På denne siden finner du informasjon om type, omfang og formål knyttet til virksomhetens innsamlede personrelaterte opplysninger som bearbeides både når denne hjemmesiden besøkes og også i andre sammenhenger underlagt vårt ansvar, uavhengig av denne hjemmesiden.
 

1.2 Ansvarlig instans
Den ansvarlige instansen for bearbeidingen av opplysninger – som sammenfaller med den som beslutter til hvilke formål og med hvilke hjelpemidler bearbeidingen skjer – er

LOBA GmbH & Co. KG
Leonbergerstr. 56–62
D-71254 Ditzingen

Telefon +49 (0) 7156-357 0
Faks. +49 (0) 7156-357 211
service@loba.de
 

Juridisk instans: LOBA-Beteiligungsges.mbH, 71254 Ditzingen, tingrett HRB 203642
Forretningsfører: Michael Fischer, Alfred Melka, Mario Probst
Jurisdiksjon: Foretaksregisteret Stuttgart HRA 201336
MVA-ID: DE146020279
 

1.3 Personvernansvarlig
Du kan ta kontakt med vår personvernansvarlig på følgende måte:

Kontaktskjema:

https://www.dsextern.de/anfragen

DS EXTERN GmbH
Siviløkonom Marc Althaus
Frapanweg 22 
D-22589 Hamburg

 

2. Detaljer om bearbeiding av opplysninger

I dette avsnittet av personvernerklæringen finner du detaljert informasjon om bearbeidingen av personlige opplysninger. For bedre oversikt deler vi denne informasjonen inn etter bestemte funksjoner.
 

2.1 Generelt om bearbeidingen av opplysninger
For all bearbeiding som er beskrevet nedenfor, gjelder følgende, med mindre noe annet er angitt:
 

2.1.1 Ingen forpliktelse til å oppgi opplysninger
Det foreligger ingen avtalemessig eller lovmessig plikt til å oppgi personrelaterte opplysninger. Du er ikke forpliktet til å oppgi opplysninger.
 

2.1.2 Konsekvenser av manglende opplysninger
Hvis opplysninger som er nødvendig (opplysninger som er merket som obligatoriske), ikke oppgis, innebærer det at den aktuelle tjenesten ikke kan utføres. I andre tilfeller vil manglende opplysninger innebære at tjenestene våre ikke kan utføres i samme form og med samme kvalitet som ellers.
 

2.1.3 Overføring til nasjonale myndigheter
Vi overfører personrelaterte opplysninger til nasjonale myndigheter (herunder påtalemyndigheter) kun i tilfeller der dette er nødvendig for å oppfylle juridiske forpliktelser vi er underlagt (rettsgrunnlag: Art. 6, punkt 1 c) i GDPR), eller der det er nødvendig for å håndheve, utøve eller forsvare juridiske rettigheter (rettsgrunnlag art. 6, punkt 1 f) i GDPR).
 

2.1.4 Lagringsvarighet
Vi lagrer ikke opplysningene lengre enn nødvendig for å oppfylle det aktuelle bearbeidingsformålet. Opplysninger som ikke lenger er nødvendige, slettes jevnlig, med mindre de er underlagt en fast lagringsvarighet. Det kan være ulike grunner til dette:

  • Oppfylling av omsetnings- og skatterettslige lagringsforpliktelser
  • Oppbevaring av dokumentasjon til bruk ved rettslige stridsspørsmål innenfor rammen av lovens foreldelsesfrist


2.1.5 Mottakerkategorier
I tillegg til mottakerkategoriene som er uttrykkelig nevnt nedenfor, overføres personrelaterte opplysninger også til følgende kategorier av mottakere: Fraktselskaper, tilbydere av telefon- og faks.tjenester.
 

2.1.6 Opplysningskategorier

  • Grunnleggende personopplysninger: Tittel, kjønn, fornavn, etternavn, fødselsdato
  • Adresseopplysninger: Gatenavn, husnummer, ev. ekstra adressedetaljer, postnummer, poststed, land
  • Kontaktopplysninger: Telefonnummer(e), telefaksnummer(e), e-postadresse(r)
  • Datatrafikkopplysninger: Dato og klokkeslett da vår tjeneste ble oppsøkt; nettsiden trafikken til vår side ble generert fra; nettsider som åpnes i løpet av økten; opplysninger om økt-ID (session ID); samt følgende opplysninger om datamaskinsystemet som skaffer seg tilgang til vår tjeneste: aktuell IP-adresse (internettprotokoll), type nettleser og nettleserens versjon, maskintype, operativsystem og lignende teknisk informasjon.
  • Arbeidssøknadsopplysninger: CV, attester, dokumenter, arbeidseksempler, sertifikater, bilder
  • Personrelaterte selskapsopplysninger: Selskap, f.eks. små bedrifter med én eier eller enkeltpersonsforetak, når selskapets opplysninger er identisk med personen som står bak.
  • Opplysninger fra spørreskjema: Personlige meninger, preferanser, verdier

 

2.2 Tilgang til nettsiden
Her beskrives det hvordan de personrelaterte opplysningene dine bearbeides når du går til nettsiden.

Opplysningskategori: Datatrafikkopplysninger

Fastsetting av formål:  Tilkoblingsstruktur, presentasjon av tjenestens innhold, avdekking av angrep på sidene våre ved hjelp av avvikende aktiviteter, feilsøking

Rettsgrunnlag: Ivareta berettigede interesser (art. 6, punkt 1f GDPR)

Vedrørende berettiget interesse: Tjenestens forskriftsmessige funksjon, sikkerhet for opplysninger og forretningsprosesser, hindring av misbruk, forebygging av skader som følge av innbrudd i informasjonssystemer

Lagringsvarighet: 7 dager 

Mottaker:

a. Tjenesteleverandør innen IT-sikkerhet, leverandør av vertstjenester, tilbyder av samtykkeverktøy
b. Tilbyder av innebygd innhold, f.eks. Youtube, Google Maps og Google Fonts

Aktuelle opplysninger: Alle opplysninger som er nevnt ovenfor

Overføring til tredjepartsland:
a. Nei
b. Ja

Mottakere i tredjepartsland: Google LLC (USA)

Garanti iht. art. 44ff GDPR: Klausuler i standardkontrakt
 

2.3 Sporing for å analysere og optimalisere våre tjenester på og din bruk av nettsiden
I det følgende beskriver vi hvordan de personrelaterte opplysningene dine bearbeides ved hjelp av sporingsteknologier for å analysere og optimalisere tjenestene våre samt til reklameformål.

Beskrivelsen av sporingsprosessen inneholder også informasjon om hvordan du kan forhindre og motsi deg bearbeiding av opplysningene. Vær oppmerksom på at det såkalte “fravalget”, dvs. at du avviser bearbeidingen, som regel lagres via informasjonskapsler. Hvis du bruker tjenestene våre via en ny maskin eller i en annen nettleser, eller hvis du har slettet informasjonskapsler som er satt i nettleseren din, må du på nytt bekrefte avvisningen.

Formål med bearbeidingen
Analysen av brukeratferden ved hjelp av sporing hjelper oss med å teste hvor effektive tjenestene våre er, optimalisere dem samt å tilpasse dem etter brukerens behov og rette opp feil.
Sporing for å måle resultatet av reklamekampanjer hjelper oss med å optimalisere annonsene våre i fremtiden.

Rettsgrunnlag for bearbeidingen
Samtykke iht. art. 6, punkt 1 lit. a GDPR

Informasjon om den brukte sporingsprosessen finner du i samtykkeverktøyet.
 

2.4 Arbeidssøknad
I en løpende arbeidssøknadsprosess bearbeider vi de personrelaterte opplysningene dine på følgende måte:

Opplysningskategori:
a. Grunnleggende personopplysninger
b. Adresseopplysninger, kontaktopplysninger
c. Arbeidssøknadsopplysninger

Fastsetting av formål:
a. Identifisering, etablering av kontakt, alderskontroll
b. Identifisering, etablering av kontakt, kommunikasjon ved inngåelse av kontrakt
c. Utvalg av søkere

Rettsgrunnlag:
a. + b. + c. § 26 BDSG-ny i. f. m. art. 88 GDPR

Vedrørende berettiget interesse: -

Lagringsvarighet: 6 måneder etter avsluttet søknadsprosess 

Mottakere: Hhv. andre avdelinger i vår virksomhet, leverandør av vertstjenester (programvare for rekrutteringsadministrasjon)

Aktuelle opplysninger: Alle opplysninger som er nevnt ovenfor

Overføring til tredjepartsland: Nei
 

2.5 Teknisk kundestøtte
Informasjon om hvordan vi bearbeider de personrelaterte opplysningene dine når du kontakter teknisk kundestøtte, finner du her:

Opplysningskategori:
a. Grunnleggende personopplysninger, kontaktopplysninger
b. Forespørslenes innhold

Fastsetting av formål:
a. + b.Bearbeiding av forespørsler

Rettsgrunnlag:
a. Kontrakt (art. 6, punkt 1b GDPR)
b. Ivareta berettigede interesser (art. 6, punkt 1f GDPR)

Vedrørende berettiget interesse:
a. –
b. Kundebinding, forbedring av tjenesten vår

Lagringsvarighet: Bearbeiding av forespørselen

Mottakere: Hhv. andre avdelinger i vår virksomhet, leverandør av vertstjenester for e-post

Aktuelle opplysninger: Alle opplysninger som er nevnt ovenfor

Overføring til tredjepartsland: Nei
 

2.6 Etablering av kontakt
Hvordan vi bearbeider de personrelaterte opplysningene dine når vi henvender oss til deg via telefon, i skrifts form eller via e-post:

Opplysningskategori: Grunnleggende personopplysninger, kontaktopplysninger, forespørslenes innhold

Fastsetting av formål: Bearbeiding av forespørsler

Rettsgrunnlag: Ivareta berettigede interesser (art. 6, punkt 1f GDPR)

Vedrørende berettiget interesse: Kommunikasjon, bearbeiding av forespørsler

Lagringsvarighet: Bearbeiding av forespørselen

Mottakere: Hhv. andre avdelinger i vår virksomhet, leverandør av vertstjenester for e-post

Aktuelle opplysninger: Alle opplysninger som er nevnt ovenfor

Overføring til tredjepartsland: Nei
 

2.7 Konkurranser
Vi arrangerer fra tid til annen konkurranser. Informasjon om hvordan vi bearbeider de personrelaterte opplysningene dine når du deltar i konkurransene våre, finner du her. Aktuelle vilkår gjelder for deltakelse.

Opplysningskategori: Grunnleggende personopplysninger, adresseopplysninger

Fastsetting av formål: Gjennomføring av konkurransen Varsling av vinnende deltaker, sending av premie

Rettsgrunnlag: Kontrakt (art. 6, punkt 1b GDPR)

Vedrørende berettiget interesse: -

Lagringsvarighet: Maks. 6 måneder etter avsluttet konkurranse

Mottakere: Personrelaterte opplysninger overføres kun internt

Aktuelle opplysninger: Alle opplysninger som er nevnt ovenfor

Overføring til tredjepartsland: Nei
 

2.8 Referanser
På nettsiden vår kan du laste opp bilder og videoer som referanser for offentliggjøring. I den forbindelsen bearbeider vi dine personrelaterte opplysninger som beskrevet nedenfor. Vær oppmerksom på følgende: Bilder og videoer der personer er avbildet, blir ikke offentliggjort.

Opplysningskategori:
a. Grunnleggende personopplysninger, adresseopplysninger
b. Personrelaterte selskapsopplysninger

Fastsetting av formål:
a. Personifisering av gitt samtykke via det nettbaserte skjemaet som dokumentasjon på tildelt samtykke
b. Offentliggjøring av prosessoropplysninger

Rettsgrunnlag:
a. Kontrakt (art. 6, punkt 1f GDPR)
b. Samtykke (art. 6, punkt 1a GDPR)

Vedrørende berettiget interesse:
a. Se fastsetting av formål
b. –

Lagringsvarighet:
a. Ubegrenset for å oppfylle regnskapsforpliktelsene
b. Til samtykket trekkes tilbake

Mottaker: Leverandør av vertstjenester, nettselskap

Aktuelle opplysninger: Alle opplysninger som er nevnt ovenfor

Overføring til tredjepartsland: Nei
 

2.9 Nettbasert spørreskjema
Fra tid til annen gjennomfører vi en nettbasert spørreundersøkelse. Opplysningene er da som regel anonymisert, dvs. at svarene ikke kan knyttes direkte til en persons identitet. I forbindelse med konkurranser (se punkt 2.7 ovenfor) kan derimot en direkte personreferanse foreligger. I dette tilfellet godtgjøres de personrelaterte opplysningene som beskrives i det nettbaserte spørreskjemaet, ved deltakelse i konkurransen.

Opplysningskategori: Tilgangsopplysninger, opplysninger fra spørreskjema

Fastsetting av formål: Gjennomføring av den nettbaserte spørreundersøkelsen for å innhente meningsfull kundeinformasjon for virksomheten

Rettsgrunnlag:
a. Ved anonymiserte undersøkelser (ingen direkte identifisering av deltakere): Ivareta berettigede interesser (art. 6, punkt 1f GDPR)
b. I forbindelse med konkurranser og direkte identifisering av deltakere): Kontrakt (art. 6, punkt 1b GDPR)

Vedrørende berettiget interesse:
a. Gjennomføring av den nettbaserte spørreundersøkelsen for å innhente meningsfull kundeinformasjon for virksomheten samtidig som deltakernes anonymitet ivaretas
b. –

Lagringsvarighet:  Etter vurdering av svarene og rapportering av undersøkelsens resultater

Mottaker: Leverandør av vertstjenester for spørreundersøkelser

Aktuelle opplysninger: Alle opplysninger som er nevnt ovenfor

Overføring til tredjepartsland: Nei

 

3. Den enkeltes rettigheter

3.1 Rett til motsigelse
Du har til enhver tid, med fremtidig virkning, og av personlige grunner å nekte at dine personrelaterte opplysninger bearbeides, jf. art. 6 punkt 1 bokst. e) eller f) GDPR.

Motsigelsesretten kan du bruke kostnadsfritt.
 

3.2 Rett til informasjon
Du har rett til å få vite om dine personrelaterte opplysninger blir bearbeidet av oss, hvilke opplysninger det i så fall er snakk om samt ytterligere informasjon iht. 15 i GDPR.
 

3.3 Rett til å korrigere
Du har rett til å forlange at uriktige personrelaterte opplysninger om deg korrigeres umiddelbart (art. 16 i GDPR). Under hensyntaking av bearbeidingens formål har du rett til å forlange at ufullstendige personrelaterte opplysninger om deg, blir komplettert – også i form av en utfyllende forklaring.
 

3.4 Rett til å slette (“bli glemt”)
Du har rett til å forlange av oss at personrelaterte opplysninger om deg umiddelbart blir slettet hvis én av grunnene som er angitt i art. 17 punkt 1 i GDPR, foreligger, og bearbeidingen ikke er nødvendig som følge av et formål som er regulert iht. art. 17 punkt 3 i GDPR.
 

3.5 Rett til å begrense bearbeidingen
Du har rett til å forlange en begrensning av bearbeidingen av egne personrelaterte opplysninger hvis et forhold som fremgår av art. 18 punkt 1 bokst. a) til d) i GDPR foreligger.
 

3.6 Rett til opplysningenes overførbarhet
Du har rett til å motta dine aktuelle personrelaterte opplysninger i et strukturert, alminnelig og maskinlesbart format. I tillegg har du rett til å overføre disse opplysningene til en annen ansvarlig instans uten at vi hindrer dette, eller sørge for at en direkte overføring skjer gjennom oss, i den grad det er teknisk mulig. Dette skal til enhver tid gjelde når grunnlaget for bearbeiding av opplysningene er samtykke eller kontrakt, og opplysningene bearbeides automatisk. Dette gjelder imidlertid ikke for opplysninger som kun foreligger i papirformat.
 

3.7 Rett til å oppheve samtykke
Så sant bearbeidingen er basert på ditt samtykke, har du til enhver tid rett til å oppheve samtykket. Legitimiteten til bearbeidingen før opphevingen av samtykket, bli ikke berørt.
 

3.8 Rett til å klage
Du har rett til å klage til en klageinstans.

 

Status: 20.04.2023

Logo LobaDenne nettleseren støttes dessverre ikke.

Bruk en annen nettleser, eller oppdater den aktuelle programvaren.

> ECMAScript 6 kreves