UslugeReferencePrijenos referenciLicencni ugovor Referentne slike
Kontakt

Licencni ugovor sadržaja

 

Čl. 1. Davanje prava na ugovorne predmete

(1) Davatelj licence vlasnik je prava na korištenje i iskorištavanje fotografija prenijetih na web-mjesto (u daljnjem tekstu „djelaˮ) i ovim daje stjecatelju licence LOBA GmbH & Co. KG, Leonberger Str. 56-62, 71254 Ditzingen, besplatno isključivo vremenski, prostorno i sadržajno neograničeno pravo na sveobuhvatno korištenje i iskorištavanje djela, također u svrhu komercijalnog marketinga. Davanje prava isključivo obuhvaća sve poznate i nepoznate oblike mogućnosti ponude na internetu, posebice mogućnost uvezivanja unutar mrežnih usluga i web-mjesta koja se naplaćuju, kao i na slobodno dostupnom internetu. Davatelj licence daje stjecatelju licence, posebice sljedeća isključiva, vremenski i teritorijalno neograničena prava na korištenje:

a) pravo na umnožavanje, stavljanje na javno raspolaganje i širenje, tj. pravo na neograničeno umnožavanje djela, uključujući sve tehničke mogućnosti, posebice putem digitalne integracije u okviru web-mjesta i pravo na javnu dostupnost ili javnu reprodukciju;

b) pravo stavljanja na raspolaganje na zahtjev, tj. pravo pohrane djela, dostupnosti javnosti, prijenosa na jednog ili više korisnika, i to u svim analognim ili digitalnim elektroničkim bazama podataka, elektroničkim podatkovnim mrežama i mrežama telekomunikacijskih usluga;

c) pravo javne reprodukcije, tj. pravo na komercijalnu ili nekomercijalnu javnu reprodukciju djela putem nosača zvuka, nosača videozapisa, nosača audiovizualnih zapisa, multimedijskih nosača odn. drugih nosača podataka, posebice magnetskih vrpci, kazeta s magnetskim vrpcama, videodiskova, čipova, u svim oblicima, uz primjenu svih analognih i digitalnih postupaka i tehnika;

d) pravo na uređivanje, tj. pravo na preinaku i uređivanje djela po želji, uz poštovanje moralnih prava autora, samostalno ili od trećih strana, posebice pravo na digitalizaciju u svrhu integracije na web-mjesto;

e) pravo oglašavanja, tj. pravo korištenja djela za oglašavanje web-mjesta, također u svim drugim medijima i izvan interneta, prije svega na televiziji i u tiskanim medijima;

f) pravo davanja svih prava prema ovom ugovoru u vezi s djelima čak povezanih poduzeća kao što su društva kćeri, matična društva i sestrinska poduzeća, trgovci i/ili kooperanti i drugi poslovni partneri.

(2) Davanje prava obuhvaća i djelomično korištenje djela i korištenje u vezi s drugim djelima.

(3) S obzirom na provođenje ovog ugovora, davatelj licence daje stjecatelju licence pravo korištenja naslova djela, kao i imena, naslova, logotipa i slika davatelja licence kao i autora djela na web-mjestu i u određenom oglašavanju za web-mjesto.

 

Čl. 2 Jamstvo prava vlasništva, oslobađanje stjecatelja licence

(1) Davatelj licence jamči da je vlasnik prenesenih prava i da stjecatelju licence može učinkovito dodijeliti prava navedena u čl. 1. ovog ugovora. Osim toga, davatelj licence jamči da su djela oslobođena prava trećih strana koja bi mogla proturječiti ugovornoj dodjeli prava. Pored toga, davatelj licence jamči da nema povrede osobnih prava trećih strana korištenjem djela u okviru ovog ugovora, a posebice da su prikazane osobe suglasne s ugovornim korištenjem djela.

(2) Davatelj licence na prvi zahtjev oslobađa stjecatelja licence od svih potraživanja trećih strana, posebice od potraživanja zbog povrede autorskih prava i osobnih prava, koja bi trebala biti podnesena protiv stjecatelja licence u vezi s korištenjem ugovornih prava. Davatelj licence mora odmah obavijestiti stjecatelja licence o svakom kršenju ugovornih prava za koje sazna. Stjecatelj licence ima pravo samostalno poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu od potraživanja trećih strana ili za ostvarivanje svojih prava. Vlastite mjere davatelja licence moraju se unaprijed dogovoriti sa stjecateljem licence. Oslobađanje također uključuje naknadu troškova koji nastaju ili su nastali za stjecatelja licence zbog pravnog postupka/obrane.

(3) Oslobađanja navedena u stavku 2. ne vrijede ako potraživanje treće strane proizlazi iz toga da stjecatelj licence koristi djela protivno odredbama utvrđenim u ovom ugovoru, posebice protivno čl. 1.

 

Čl. 3. Trajanje ugovora, trajanje dodjele prava, posljedice raskida ugovora

(1) Ovaj ugovor ima rok trajanja od pet godina od trenutka prijenosa prava prema čl. 1. st. 4. ovog ugovora.

(2) Stranke se odriču svojih prava na redovni raskid. Pravo na izvanredni raskid ostaje nedirnuto.

3) S prestankom ovog licencnog ugovora sva prava stjecatelja licence vraćaju se davatelju licence.

 

Čl. 4. Završne odredbe

(1) Za sve sporove iz ovog ugovornog odnosa nadležan je sud u sjedištu stjecatelja licence, ako zakonom nije izričito nešto drugo propisano.

(2) Osim toga, vrijede opći uvjeti poslovanja stjecatelja licence, koji se mogu vidjeti na web-mjestu stjecatelja licence www.loba.de.

 

Stuttgart, travnja 2023.

Logo LobaOvaj preglednik nažalost nije podržan.

Koristite alternativni preglednik ili ažurirajte postojeći softver.

> Potreban je ECMAScript 6