ServiceReferencerUpload referencerLicensaftale for referencebilleder
Kontakt

Indhold af licensaftalen

 

§ 1 Overdragelse af rettighederne til kontraktgenstandene

(1) Licensgiveren er ejeren af brugs- og salgsrettighederne for de fotografier (i det følgende kaldet "værker"), der uploades på websitet, og overdrager licenstageren LOBA GmbH & Co. KG, Leonberger Str. 56-62, 71254 Ditzingen hermed uden vederlag en eksklusiv, tidsmæssigt, rumligt og indholdsmæssigt uindskrænket rettighed, der omfatter værkerne, også med det formål at bruge og udnytte disse til en kommerciel markedsføring. Overdragelsen af rettigheden omfatter udtrykkeligt alle kendte og ukendte former af tilbudsmuligheder i internettet, især muligheden for integrering i betalingspligtige online-tjenester og websites samt inden for det frit tilgængelige internet. Især overdrager licensgiveren licenstageren følgende eksklusive, tidsmæssigt og territorialt uindskrænkede brugsrettigheder:

a) Retten til mangfoldiggørelse, offentlig tilrådighedsstillelse og udbredelse, dvs. retten til at uindskrænket mangfoldiggøre og offentliggøre værkerne eller gengive disse i offentlige medier ved brug af enhver teknisk mulighed, især digital implementering på en website;

b) Retten til at stille værket til rådighed efter ønske, dvs. retten til at lagre værkerne, stille disse til rådighed til offentligheden, til at overføre til en eller flere brugere, og i alle analoge eller digitale elektroniske databaser, elektroniske datanet og netværker fra telekommunikationstjenester;

c) Retten til offentlig afbildning, dvs. retten til i erhvervsøjemed eller privat at gengive værkerne ved hjælp af lydmedier, billedmedier, billedlydmedier, multimedia-funktioner eller andre datamedier, især også magnetbånd, magnetbåndkassetter, billedplader, chips, i alle formater, ved hjælp af analog og digital metode og teknik;

d) Retten til bearbejdning, dvs. retten til at ændre og bearbejde værket selv eller ved hjælp af tredjeparter, idet der tages højde for ophavsejerens personlige rettigheder, især med det formål at integrere værket i et website;

e) Retten til reklameformål, dvs. retten til at bruge værkerne til en reklame for websitet, samt i enhver anden medietype også uden for internettet, for eksempel i fjernsynet samt printmedier;

f) Retten til at overdrage alle rettigheder i denne kontrakt for værkerne til forbundne selskaber såsom datterselskaber, modervirksomheder samt søsterselskaber, forhandlere og/eller kooperationspartnere og øvrige forretningspartnere.

(2) Overdragelsen af retten omfatter også brugen af dele af værkerne samt en brug sammen med andre værker.

(3) Licensgiveren overdrager licenstageren med henblik på kontraktens udførelse retten til at bruge værkernes titler samt navne, titel, logoer og billeder fra både licensgiver og ophavsretsejeren på websitet samt i reklamer for websitet.

 

§ 2 Garanti for ejendomsret, licenstagerens fristillelse

(1) Licensgiveren garanterer, at denne er ejer af de overdragede rettigheder og at denne har mulighed for at overdrage de rettigheder, der er angivet under § 1 i denne kontrakt til licenstageren. Licensgiveren garanterer derudover, at værkerne er fri for tredjeparters rettigheder, der kan være i modstrid med overdragelsen af rettigheder, der er genstand for kontrakten. Derudover garanterer licensgiveren, at tredjeparters personlige rettigheder ikke tilsidesættes ved brugen af værkerne iht. denne kontrakt, især at personerne på billederne er indforstået med brugen af værkerne iht. denne kontrakt.

(2) Licensgiveren fritstiller licenstageren for alle krav fra tredjeparter, især krav pga. tilsidesættelse af ophavsretten samt personlige rettigheder, som kan meldes mod licenstageren i forbindelse med brugen af de rettigheder, der er omfattet af kontrakten. Får licensgiveren informationer om begrænsninger i de rettigheder, der er omfattet af kontrakten, skal denne informere licenstageren herom med det samme. Licenstageren er berettiget til selv at træffe egnede tiltag til afværgelse af krav fra tredjeparter eller til at forfølge sine rettigheder. Licensgiverens egne tiltag skal afklares med licenstageren på forhånd. Fritstillingen omfatter også erstatning af omkostninger, som licenstageren må have pga. retsforfølgelse/forsvar.

(3) Fritstillinger iht. stk. 2 har ingen virkning, hvis krav fra tredjeparter resulterer i, at licenstageren bruger værkerne i modstrid med de bestemmelser, der er fastholdt i denne kontrakt, især iht. § 1.

 

§ 3 Kontraktens løbetid, varighed for overdragelse af rettigheder, følger ved kontraktens ophør

(1) Denne kontrakt har en løbetid på fem år fra tidspunktet for overdragelsen af rettighederne iht. § 1 stk. 4 i denne kontrakt.

(2) Parterne giver afkald på deres rettighed til lovlig opsigelse af kontakten. Retten til ekstraordinær opsigelse forbliver uberørt.

(3) Når licensaftalen ophører, overdrages licenstagerens rettigheder til licensgiveren igen.

 

§ 4 Afsluttende bestemmelser

(1) Værneting for alle tvister fra dette kontraktforhold er licenstagerens sæde, for så vidt intet andet er foreskrevet af loven.

(2) Derudover gælder licenstagerens forretningsvilkår, der står på licenstagerens website www.loba.de.

 

Stuttgart, april 2023

Logo LobaDenne browser kan desværre ikke bruges.

Brug en anden browser, eller opdatér din browsers software.

> ECMAScript 6 nødvendig