Εξυπηρέτηση Αναφορές Μεταφόρτωση αναφορών Σύμβαση άδειας χρήσης εικόνων αναφοράς
Επικοινωνία

Σύμβαση άδειας χρήσης περιεχομένου

 

§ 1 Παραχώρηση δικαιωμάτων στα συμβατικά αντικείμενα

(1) Ο αδειοδότης είναι ιδιοκτήτης των δικαιωμάτων χρήσης και εκμετάλλευσης των φωτογραφιών που έχουν μεταφορτωθεί στην ιστοσελίδα (εφεξής «έργα») και παραχωρεί στον αδειολήπτη LOBA GmbH & Co. KG, Leonberger Str. 56-62, 71254 Ditzingen δια του παρόντος δωρεάν το αποκλειστικό και απεριόριστο αναφορικά με τον χρόνο, τον χώρο και το περιεχόμενο δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να εκμεταλλεύεται τα έργα, μεταξύ άλλων με σκοπό την εμπορία. Η παραχώρηση δικαιωμάτων περιλαμβάνει ρητά όλες τις γνωστές και άγνωστες μορφές δυνατοτήτων προσφοράς στο διαδίκτυο, ιδίως τη δυνατότητα ενσωμάτωσης εντός online υπηρεσιών και ιστοσελίδων έναντι χρέωσης, καθώς και εντός του ελεύθερα προσβάσιμου διαδικτύου. Ειδικότερα ο αδειοδότης παραχωρεί στον αδειολήπτη τα παρακάτω αποκλειστικά και απεριόριστα αναφορικά με τον χρόνο και τον χώρο δικαιώματα χρήσης:

α) Το δικαίωμα της αντιγραφής, της δημοσίευσης και της διάθεσης, δηλ. το δικαίωμα απεριόριστης αντιγραφής και δημοσίευσης ή δημόσιας αναπαραγωγής των έργων με κάθε τεχνολογικό μέσο, ειδικότερα μέσω ψηφιακής ενσωμάτωσης στο πλαίσιο της ιστοσελίδας.

β) Το δικαίωμα της διάθεσης κατόπιν αιτήματος, δηλ. το δικαίωμα αποθήκευσης των έργων, διατήρησης για τη δημοσιότητα, μεταφοράς σε έναν ή περισσότερους αιτούντες χρήσης σε όλες τις αναλογικές ή ψηφιακές βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά δίκτυα δεδομένων και δίκτυα υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας.

γ) Το δικαίωμα της δημόσιας αναπαραγωγής, δηλ. το δικαίωμα δημόσιας αναπαραγωγής των έργων για επαγγελματικό ή μη επαγγελματικό σκοπό, με τη χρήση φωτογράφησης, βιντεογράφησης, φωτοβιντεογράφησης, πολυμέσων ή άλλων μέσων αποθήκευσης δεδομένων, ειδικά μαγνητικών ταινιών, μαγνητικών κασετών, βιντεοδίσκων, ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, σε όλες τις μορφές, με τη χρήση όλων των αναλογικών και ψηφιακών διαδικασιών και τεχνολογιών.

δ) Το δικαίωμα οποιασδήποτε αναδιαμόρφωσης ή επεξεργασίας, δηλ. το δικαίωμα ψηφιοποίησης του έργου, διαφυλάσσοντας το ηθικό δικαίωμα, αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτων, ειδικά για τον σκοπό της ενσωμάτωσης στην ιστοσελίδα.

ε) Το δικαίωμα της διαφήμισης, δηλ. το δικαίωμα χρήσης των έργων για την προώθηση της ιστοσελίδας ακόμα και σε οποιαδήποτε άλλα μέσα και εκτός του διαδικτύου, συγκεκριμένα στην τηλεόραση και στα έντυπα μέσα.

στ) Το δικαίωμα παραχώρησης όλων των δικαιωμάτων με βάση αυτήν τη σύμβαση αναφορικά με τα έργα ακόμα και σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις όπως θυγατρικές, μητρικές και αδερφικές επιχειρήσεις, εμπόρους ή/και συνεργαζόμενα μέρη και λοιπούς συνεργάτες.

(2) Η παραχώρηση δικαιωμάτων περιλαμβάνει επίσης την τμηματική χρήση των έργων και τη χρήση σε συνδυασμό με άλλα έργα.

(3) Ο αδειοδότης παραχωρεί στον αδειολήπτη το δικαίωμα χρήσης, αναφορικά με την εφαρμογή αυτής της σύμβασης, του αντίστοιχου τίτλου των έργων, καθώς και των ονομάτων, των τίτλων, των λογότυπων και των εικόνων τόσο του αδειοδότη όσο και του δημιουργού των έργων στην ιστοσελίδα και στη σχετική διαφήμιση για την ιστοσελίδα.

 

§ 2 Εγγύηση της κυριότητας, απαλλαγή του αδειολήπτη

(1) Ο αδειοδότης εγγυάται, ότι είναι κάτοχος των μεταφερόμενων δικαιωμάτων και ότι δύναται να παραχωρήσει στον αδειολήπτη νομίμως τα δικαιώματα που ορίζονται στο άρθρο 1 αυτής της σύμβασης. Ο αδειοδότης εγγυάται επίσης, ότι τα έργα δεν εμπεριέχουν δικαιώματα τρίτων, τα οποία θα μπορούσαν να έρθουν σε αντίθεση με τη συμβατική παραχώρηση δικαιωμάτων. Περαιτέρω ο αδειοδότης εγγυάται, ότι με τη χρήση των έργων στο πλαίσιο αυτής της σύμβασης δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα προσωπικότητας τρίτων, ειδικά ότι τα απεικονιζόμενα άτομα αποδέχονται τη χρήση των έργων στο πλαίσιο του αντικειμένου της σύμβασης.

(2) Ο αδειοδότης απαλλάσσει τον αδειολήπτη κατά την πρώτη απαίτηση από όλες τις αξιώσεις τρίτων, ειδικά από αξιώσεις λόγω παραβιάσεων των πνευματικών δικαιωμάτων και της προσωπικότητας, οι οποίες πιθανόν να υποβληθούν εις βάρος του αδειολήπτη σε συνάρτηση με την άσκηση των δικαιωμάτων που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης. Επιδράσεις των δικαιωμάτων που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης και που γνωστοποιούνται στον αδειοδότη πρέπει να γνωστοποιούνται άμεσα στον αδειολήπτη. Ο αδειολήπτης έχει το δικαίωμα να λάβει μόνος του κατάλληλα μέτρα για να αντικρούσει αξιώσεις τρίτων ή να προασπίσει τα δικαιώματά του. Τα μέτρα του αδειοδότη απαιτούν προηγούμενη συνεννόηση με τον αδειολήπτη. Η απαλλαγή περιλαμβάνει επίσης την αποζημίωση του κόστους, το οποίο θα προκύψει ή έχει προκύψει για τον αδειολήπτη από μια αντιδικία/υπεράσπιση.

(3) Οι απαλλαγές που ορίζονται στην παρ. 2 δεν εφαρμόζονται, όταν η αξίωση του τρίτου συνεπάγεται από το γεγονός, ότι ο αδειολήπτης χρησιμοποιεί τα έργα σε αντίθεση με τους όρους αυτής της σύμβασης, ειδικά σε αντίθεση με το άρθρο 1.

 

Άρθρο 3 Διάρκεια σύμβασης, διάρκεια της παραχώρησης δικαιωμάτων, συνέπειες της λήξης σύμβασης

(1) Αυτή η σύμβαση έχει διάρκεια πέντε ετών από τη χρονική στιγμή μεταβίβασης των δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 αυτής της σύμβασης.

(2) τα μέρη παραιτούνται από το δικαίωμά τους για τακτική παραίτηση. Το δικαίωμα για έκτακτη παραίτηση παραμένει ανεπηρέαστο.

(3) Με τη λήξη αυτής της σύμβασης άδειας χρήσης, όλα τα δικαιώματα του αδειολήπτη επιστρέφουν στον αδειοδότη.

 

§ 4 Συμπληρωματικοί όροι

(1) Δικαστική αρχή για όλες τις διαφορές από αυτήν τη συμβατική σχέση είναι η έδρα του αδειολήπτη, εφόσον δεν προβλέπεται ρητά κάτι διαφορετικό από τον νόμο.

(2) Συμπληρωματικά ισχύουν οι ΓΟΣ του αδειολήπτη, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο του αδειολήπτη www.loba.de.

 

Στουτγάρδη, Απρίλιος 2023

Logo Loba Δυστυχώς, αυτό το πρόγραμμα περιήγησης δεν υποστηρίζεται.

Χρησιμοποιήστε διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης ή ενημερώστε το υπάρχον λογισμικό.

> Απαιτείται ECMAScript 6