TjenesteReferanserLast opp referansebilderLisensavtale referansebilder
Contact

Content-Lisensavtale

 

§ 1 Innvilgelse av rettigheter til avtalens objekter

(1) Lisensgiveren er innehaver av bruks- og opphavsretter til fotografiene som er lastet opp på nettsiden (heretter kalt “Materialet”), og gir lisenstakeren LOBA GmbH & Co. KG, Leonberger Str. 56-62, D-71254 Ditzingen herved, vederlagsfritt, en eksklusiv og tids-, steds- og innholdsmessig ubegrenset rett til å bruke Materialet, også til kommersielle formål. Innvilgelsen av rettigheter omfatter uttrykkelig alle kjente og ukjente former for tilbudsalternativer på Internett, herunder særlig muligheten til integrering i kostnadsbelagte elektroniske tjenester og nettsteder, samt på det åpne nettet. Lisensgiver gir lisenstaker uttrykkelig følgende bruksrettigheter, som er eksklusive og tids-/stedsmessig ubegrensede:

a) Retten til kopiering, offentliggjøring og distribusjon, dvs. retten til å kopiere Materialet, gjøre det offentlig tilgjengelig eller distribuere det offentlig, uavhengig av tekniske løsninger, herunder særlig digital integrering på nettsiden;

b) Retten til å ha Materialet maskinelt tilgjengelig, dvs. retten til å lagre Materialet, til å ha det klart for offentliggjøring, til å overføre det til interessenter som ber om det, enten i analog eller digital database, i elektroniske datanettverk og i telekommunikasjonstjenestenettverk;

c) Retten til offentlig gjengivelse, dvs. retten til å gjengi Materialet i reklameøyemed eller med annet formål, via lyd-, bilde-, lyd/bilde-, multimediakanal, eller via andre datamedier, herunder også magnetbånd, magnetbåndkassetter, videokassett, chips, uansett format, under bruk av enhver analog og digital prosess eller teknikk;

d) Retten til å bearbeide, dvs. retten til selv eller gjennom tredjepart å gjøre om på og bearbeide Materialet etter eget forgodtbefinnende, innenfor grensene av opphavspersonsrettighetene, herunder særlig å digitalisere Materialet med sikte på integrering på nettsiden;

e) Markedsføringsrett, dvs. retten til å bruke Materialet til reklameformål på nettsiden, i ethvert annet medium, også utenfor Internett, f.eks. på fjernsyn og i trykte medier;

f) Retten til å gjøre alle rettigheter vedrørende Materialet i denne avtalen gjeldende også for tilknyttede virksomheter som datter- og morselskaper, forhandlere og/eller samarbeidspartnere og andre forretningspartnere.

(2) Innvilgelsen av rettigheter omfatter også en delvis bruk av Materialet og bruk i tilknytning til annet materiale.

(3) Lisengiver gir lisenstaker retten til å bruke, med sikte på utøving av denne avtalen, Materialets titler samt navn, tittel, logo og bilder både for/av lisensgiver og Materialets opphavsperson, på nettsiden og i aktuelle reklamen for nettsiden.

 

§ 2 Garanti for rettighetsbesittelse, skadesløsholdelse av lisenstaker

(1) Lisensgiver garanterer at hen er innehaver av de overførte rettighetene og er berettiget til å innvilge rettighetene som er nevnt i denne avtalens § 1, til lisenstaker. Lisensgiveren garanterer også at ingen tredjepart har retter til Materialet som kan stå i motstrid til innvilgelsen av rettigheter i denne avtalen. I tillegg garanterer lisensgiver at bruken av Materialet innenfor rammene av denne avtalen ikke vil krenke personlige rettigheter til tredjepart, særlig gjelder dette at avbildede personer har samtykket til bruk i henhold til denne avtalen.

(2) Lisensgiver skal på første anmodning holde lisenstaker skadesløs for alle krav fra tredjepart, særlig krav knyttet til opphavsperson- og personvernkrenkelser, som måtte reises mot lisenstaker i forbindelse med utøving av rettighetene i avtalen. Begrensninger av rettigheter i denne avtalen som lisensgiver har blitt informert om, skal uten forsinkelse formidles til lisenstaker. Lisenstaker har rett til selv å iverksette egnede tiltak for å beskytte seg mot krav fra tredjepart eller til å håndheve egne rettigheter. Lisensgivers egne tiltak skal avklares på forhånd med lisenstakeren. Skadesløsholdelsen omfatter også erstatning for kostnader som lisenstaker pådrar eller har pådratt seg ved en rettslig prosess / et forsvar.

(3) Skadesløsholdelsen som fremgår av punkt 2, gjelder ikke hvis tredjeparts krav skyldes at lisenstaker har brukt Materialet på en måte som bryter med bestemmelsene i denne avtalen, særlig bestemmelsene i § 1.

 

§ 3 Avtalens varighet, varighet av rettighetsinnvilgelsen, følger ved avtaleslutt

(1) Denne avtalen gjelder i fem år fra tidspunktet for rettighetsoverføring iht. § 1 punkt 4 i denne avtalen.

(2) Partene frasier seg retten til ordinær oppsigelse. Retten til ekstraordinær oppsigelse opprettholdes.

(3) Når lisensavtalen opphører, går alle lisenstakers rettigheter tilbake til lisensgiver.

 

§ 4 Siste klausuler

(1) Jurisdiksjon for alle uenigheter mellom avtalepartene er stedet der lisenstaker er hjemmehørende, såfremt det ikke fremgår noe annet av loven.

(2) Som supplement gjelder lisenstakers generelle forretningsvilkår, som kan leses på lisenstakers nettside www.loba.de.

 

Stuttgart, april 2023

Logo LobaDenne nettleseren støttes dessverre ikke.

Bruk en annen nettleser, eller oppdater den aktuelle programvaren.

> ECMAScript 6 kreves