AsiakaspalveluSuosituksetLataa referenssitLisenssisopimus referenssikuvat
Yhteydenotto

Sisältöä koskeva lisenssisopimus

 

1 § Oikeuksien myöntäminen sopimuksen kohteeseen

(1) Lisenssinantaja omistaa verkkosivustolle ladattujen valokuvien (jäljempänä yhdessä ’teokset’) käyttö- ja hyödyntämisoikeudet ja myöntää täten lisenssinsaajalle LOBA GmbH & Co. KG, Leonberger Str. 56-62, 71254 Ditzingen, Saksa, yksinoikeuden käyttää ja hyödyntää teoksia kattavasti, myös kaupalliseen markkinointiin, ilman ajallisia, tilallisia ja sisällöllisiä rajoituksia. Oikeuksien myöntäminen kattaa nimenomaisesti kaikki tunnetut ja tuntemattomat tarjoamismahdollisuudet internetissä, erityisesti mahdollisuuden niiden integroimiseen maksullisiin verkkopalveluihin ja verkkosivustoihin sekä vapaasti käytettävissä olevaan internetiin. Lisenssinantaja myöntää lisenssinsaajalle erityisesti seuraavat yksinomaiset, ajallisesti ja alueellisesti rajoittamattomat käyttöoikeudet:

a) Oikeus jäljentää, saattaa yleisön saataville ja levittää, eli oikeus jäljentää ja saattaa yleisön saataville tai julkisesti jäljentää, teoksia rajoituksetta käyttäen mitä tahansa teknisiä keinoja, erityisesti integroimalla ne digitaalisesti verkkosivuston puitteissa;

b) oikeus asettaa teokset pyynnöstä saataville, eli oikeus tallentaa teokset, pitää ne yleisön saatavilla ja välittää ne yhdelle tai useammalle kysyjälle missä tahansa analogisessa tai digitaalisessa sähköisessä tietokannassa, sähköisessä tietoverkossa tai telepalveluverkossa;

c) oikeus yleisölle välittämiseen, eli oikeus teosten kaupalliseen tai ei-kaupalliseen jäljentämiseen ääni-, kuva-, video-, multimedia- tai muilla tietovälineillä, erityisesti myös magneettinauhoilla, magneettinauhakaseteilla, videolevyillä, siruilla, kaikissa muodoissa ja kaikkia analogisia ja digitaalisia prosesseja ja tekniikoita käyttäen;

d) oikeus muokkaukseen, eli oikeus muuntaa ja muokata teosta itse tai kolmansien osapuolten välityksellä halutulla tavalla, erityisesti digitoida se verkkosivustoon integrointia varten, säilyttäen samalla tekijän moraaliset oikeudet;

e) oikeus mainostaa, eli oikeus käyttää teoksia verkkosivuston mainostamiseen, myös muissa tiedotusvälineissä ja internetin ulkopuolella eli televisiossa ja painetuissa tiedotusvälineissä;

f) oikeus myöntää kaikki tämän sopimuksen mukaiset teoksiin liittyvät oikeudet myös sidosyrityksille, kuten tytäryhtiöille, emoyhtiöille, sisaryhtiöille, jälleenmyyjille ja/tai yhteistyökumppaneille ja muille liikekumppaneille.

(2) Oikeuksien myöntäminen kattaa myös teosten käytön otteittain sekä käytön muiden teosten yhteydessä.

(3) Lisenssinantaja myöntää lisenssinsaajalle oikeuden käyttää teosten nimiä sekä lisenssinantajan että teosten tekijän nimiä, otsikoita, logoja ja kuvia verkkosivustolla ja verkkosivuston mainonnassa tämän sopimuksen täyttämisen yhteydessä.

 

§ 2 Oikeuksien omistusoikeuden takaaminen, lisenssinsaajan vapauttaminen

(1) Lisenssinantaja vakuuttaa olevansa siirrettävien oikeuksien omistaja ja että sen on mahdollista tosiasiallisesti myöntää tämän sopimuksen 1 §:ssä tarkoitetut oikeudet lisenssinsaajalle. Lisenssinantaja vakuuttaa myös, että teokset ovat vapaita kaikista kolmansien osapuolten oikeuksista, jotka voisivat olla ristiriidassa sopimuksen mukaisten oikeuksien myöntämisen kanssa. Lisenssinantaja takaa lisäksi, että teosten käyttö tämän sopimuksen puitteissa ei loukkaa kolmansien osapuolten henkilökohtaisia oikeuksia, erityisesti sen, että kuvatut henkilöt ovat suostuneet teosten sopimuskäyttöön.

(2) Lisenssinantaja vapauttaa lisenssinsaajan ensimmäisestä vaatimuksesta kaikista kolmansien osapuolten vaateista, erityisesti tekijänoikeuksien ja henkilökohtaisten oikeuksien loukkauksista johtuvista vaateista, joita esitetään lisenssinsaajaa vastaan sopimuksen kohteena olevien oikeuksien käytön yhteydessä. Lisenssinantajan on viipymättä ilmoitettava lisenssinsaajalle kaikista tietoonsa tulleista sopimusperusteisten oikeuksien loukkauksista. Lisenssinsaajalla on oikeus ryhtyä itse asianmukaisiin toimenpiteisiin puolustautuakseen kolmansien osapuolten vaatimuksia vastaan tai vaatiakseen oikeuksiaan. Lisenssinantajan omista toimenpiteistä on sovittava etukäteen lisenssinsaajan kanssa. Vapautus sisältää myös lisenssisaajalle oikeudellisesta vastuuseen panemisesta tai puolustautumisesta aiheutuneiden kustannusten korvaamisen.

(3) Edellä kohdassa 2 mainittuja poikkeuksia ei sovelleta, jos kolmannen osapuolen vaatimus johtuu siitä, että lisenssinsaaja on käyttänyt teoksia tämän sopimuksen määräysten, erityisesti 1 §:n vastaisesti.

 

3 § Sopimuksen voimassaoloaika, oikeuksien myöntämisen kesto, sopimuksen päättämisen seuraukset

(1) Tämän sopimuksen voimassaoloaika on viisi vuotta tämän sopimuksen 1 §:n 4 momentin mukaisen oikeuksien siirron päivämäärästä.

(2) Osapuolet luopuvat oikeudestaan irtisanoa sopimus. Oikeus sopimuksen purkamiseen säilyy ennallaan.

(3) Tämän lisenssisopimuksen päättyessä kaikki lisenssinsaajan oikeudet palautuvat lisenssinantajalle.

 

4 § Loppumääräykset

(1) Kaikkien tästä sopimussuhteesta johtuvien riitojen oikeuspaikka on lisenssinsaajan rekisteröity toimipaikka, ellei laissa toisin säädetä.

(2) Lisäksi sovelletaan lisenssinsaajan yleisiä sopimusehtoja, jotka ovat nähtävissä lisenssinsaajan verkkosivustolla www.loba.de.

 

Stuttgart, huhtikuu 2023

Logo LobaTätä selainta ei tueta.

Käytä jotain muuta selainta, tai päivitä käyttämäsi ohjelmisto.

> ECMAScript 6 vaaditaan