ServiceReferentiesReferenties uploadenLicentieovereenkomst referentieafbeeldingen
Contact

Licentieovereenkomst voor inhoud

 

§ 1 Toekenning van rechten op de contractuele items

(1) De licentiegever is de eigenaar van de gebruiks- en exploitatierechten op de geüploade foto's op de website (hierna "werken" genoemd) en verleent hierbij aan licentienemer, LOBA GmbH & Co. KG, Leonberger Str. 56-62, 71254 Ditzingen, kosteloos het uitsluitende recht, onbeperkt in tijd, ruimte en inhoud, om de werken integraal te gebruiken en te exploiteren, ook met het doel van commerciële marketing. Het verlenen van rechten omvat uitdrukkelijk alle bekende en onbekende vormen van de aanbiedingsopties op het internet, in het bijzonder de mogelijkheid tot integratie in betaalde online diensten en websites, alsmede binnen het vrij toegankelijke internet. De licentiegever verleent de licentienemer in het bijzonder de volgende exclusieve, tijdelijk en territoriaal onbeperkte gebruiksrechten:

a) Het recht tot reproductie, openbaar maken en distributie, d.w.z. het recht om de werken voor onbepaalde tijd te reproduceren, inclusief alle technische mogelijkheden, met name door digitale integratie op de website, en ze openbaar te maken of openbaar te reproduceren;

b) het recht om het werk op aanvraag beschikbaar te stellen, d.w.z. het recht om de werken op te slaan, voor het publiek beschikbaar te stellen, ze door te geven aan een of meer gebruikers, en wel in alle analoge en digitale elektronische databases, elektronische datanetwerken en telecommunicatie-servicenetwerken;

c) het recht van openbare weergave, d.w.z. het recht om de werken commercieel of niet-commercieel openbaar weer te geven door middel van geluidsdragers, videodragers, audiovisuele dragers, multimediadragers of andere gegevensdragers, met name magneetbanden, magneetbandcassettes, beeldplaten, chips, in alle formaten, onder toepassing van alle analoge en digitale processen en technieken;

d) het recht op bewerking, d.w.z. het recht om het werk, met inachtneming van het auteursrecht, zelf of via derden naar wens opnieuw vorm te geven en te bewerken, in het bijzonder om het te digitaliseren met het oog op integratie in de website;

e) het advertentierecht, d.w.z. het recht om de werken te gebruiken voor promotie van de website, ook in andere media en buiten het internet, namelijk op televisie en in gedrukte media;

f) het recht om alle rechten uit deze overeenkomst met betrekking tot de werken te verlenen aan gelieerde bedrijven zoals dochterondernemingen, moeder- en zusterbedrijven, dealers en/of samenwerkingspartners en andere zakelijke partners.

(2) De verlening van rechten omvat ook het gedeeltelijk gebruik van de werken en het gebruik in combinatie met andere werken.

(3) De licentiegever verleent de licentienemer het recht om, met betrekking tot de uitvoering van dit contract, de respectieve titels van de werken, evenals namen, titels, logo's en afbeeldingen van zowel de licentiegever als de auteur van de werken, te gebruiken op de website en in relevante advertenties voor de website.

 

§ 2 Garantie van wettelijk eigendom, vrijwaring van de licentienemer

(1) De licentiegever garandeert dat hij de eigenaar is van de overgedragen rechten en dat hij in staat is om de in § 1 van dit contract genoemde rechten effectief aan de licentienemer te verlenen. De licentiegever garandeert tevens dat de werken vrij zijn van rechten van derden die in strijd zouden kunnen zijn met de toekenning van rechten onder het contract. Bovendien garandeert de licentiegever dat door het gebruik van de werken in het kader van dit contract geen persoonlijke rechten van derden worden geschonden, in het bijzonder dat de afgebeelde personen akkoord gaan met het contractuele gebruik van de werken.

(2) De licentiegever vrijwaart de licentienemer, op eerste verzoek, van alle aanspraken van derden, in het bijzonder van aanspraken wegens schending van auteursrechten en persoonlijke rechten, die tegen de licentienemer in verband met de uitoefening van de contractuele rechten zouden moeten worden ingediend. De licentiegever moet de licentienemer onmiddellijk op de hoogte stellen van alle aantastingen van contractuele rechten waarvan de licentiegever op de hoogte is. De licentienemer heeft het recht om passende maatregelen te nemen om zich te verdedigen tegen aanspraken van derden of om zijn rechten na te streven. Eventuele maatregelen van de licentiegever dienen vooraf met de licentienemer te worden afgestemd. Onder de vrijstelling valt ook de vergoeding van de door de licentienemer gemaakte kosten als gevolg van gerechtelijke vervolging of gerechtelijk verweer.

(3) De vrijstellingen vermeld in lid 2 zijn niet van toepassing als de claim van de derde voortvloeit uit het feit dat de licentienemer de werken in strijd met de bepalingen van dit contract gebruikt, in het bijzonder in strijd met § 1.

 

§ 3 Contractduur, duur van de toekenning van rechten, gevolgen van contractbeëindiging

(1) Dit contract heeft een looptijd van vijf jaar vanaf het moment van de overdracht van rechten volgens § 1 lid 4 van deze overeenkomst.

(2) De partijen doen afstand van hun recht op gewone beëindiging. Het recht op buitengewone beëindiging blijft onaangetast.

(3) Met het einde van deze licentieovereenkomst vallen alle rechten van de licentienemer terug naar de licentiegever.

 

§ 4 Slotbepalingen

(1) De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit deze contractuele relatie is de statutaire zetel van de licentienemer, tenzij de wet anders bepaalt.

(2) De algemene voorwaarden van de licentienemer, die kunnen worden ingezien op de website van de licentienemer www.loba.de, zijn eveneens van toepassing.

 

Stuttgart, april 2023

Logo LobaDeze browser wordt helaas niet ondersteund.

Gebruik een andere browser of werk de bestaande software bij.

> ECMAScript 6 vereist